Tariffavtaler

Svar på vanlige spørsmål om lønns- og arbeidsbetingelser etter overenskomstene innen Arbeidsmandsforbundets områder.

Går vi ned i lønn når vi får en tariffavtale?

Nei, vi går ikke ned i lønn en tariffavtale blir gjort gjeldende i bedriften!

Tariffsystemet fungerer slik at noen tariffavtaler har minstelønnsbestemmelser og andre har normallønnsbestemmelser. Minstelønnsavtalene skal i tillegg til årlig, sentral justering av lønnen også forhandles lokalt på bedriften. Normallønnsavtalene justeres kun sentralt og det utbetales den gjeldende normallønnssatsen som til enhver tid står i tariffavtalens lønnsbestemmelser.

Uansett hvilken tariffavtale det dreier seg om beholdes den timelønnen som arbeidstakeren har på det tidspunktet der tariffavtalen gjøres gjeldende, såfremt en arbeidstaker ikke ligger under minstelønnssatsen i en minstelønnsavtale eller under normallønnssatsen i en normallønnsavtale.

Eksempler på minstelønnsavtaler: Private anlegg, asfalt og veivedlikehold, service og vedlikeholdsoverenskomsten osv.

Normallønnsavtaler: Renholdsoverenskomstene,vekteroverenskomsten osv.

Uansett kan en arbeidstaker som får en tariffavtale i bedriften ikke under noen omstendigheter settes ned i lønn.

10. august 2016|

Hvordan kan vi få til en tariffavtale på vår bedrift?

Det er fri organisasjonsrett og vi kan kreve innført en tariffavtale som gjelder for den bransjen vi tilhører. Norsk Arbeidsmandsforbund godkjenner opprettelse av tariffavtale i bedrifter som har minst 50 prosent organiserte arbeidstakere innenfor det aktuelle området, men det kan også godkjennes avtaler hvor en mindre andel er medlemmer.

Flere medlemmer gir en betydelig sterkere tariffavtale og målet i enhver tariffbedrift er hundre prosent oppslutning blant de ansatte!

10. august 2016|

Hva er forskjellen på en lov og tariffavtale?

Loven (arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven og så videre) gjelder for alle arbeidstakere i Norge, mens en tariffavtale gjelder kun for dem som har opprettet en tariffavtale på egen bedrift.

Regler for norsk arbeidsliv finnes i blant annet arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, folketrygdloven og mange andre lover. Dette er minstebestemmelser som med noen unntak gjelder alle ansatte arbeidstakere i Norge. Det er ikke anledning til å avtale dårligere betingelser enn minstebestemmelsene i lovverket. Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge.

En tariffavtale gjelder for arbeidstakere som har valgt å organisere seg og kreve en tariffavtale på sin arbeidsplass. Tariffavtalene gir flere goder/rettigheter og plikter enn lovverket. Det er heller ikke adgang til å avtale dårligere vilkår enn det tariffavtalenes minstebestemmelser i en tariffbedrift. Tariffavtalene blir inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og et fagforbund – uten at myndighetene er involvert.

10. august 2016|