I dag vedtok LOs representantskap at det blir forbundsvise forhandlinger i årets hovedoppgjør. Ved et hovedoppgjør revideres alle tariffavtaler med gyldighetstid over flere år, vanligvis 2 år. Her kan du lese representantskapets uttalelse.

Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med at LOs representantskap går inn for forbundsvise oppgjør. Foto: Werner Juvik

– Jeg er fornøyd med at LOs representantskap går inn for forbundsvise oppgjør i år. Et forbundsvist oppgjør vil best ivareta våre medlemmers prioriterte interesser og gi best mulighet for oppnåelse av medlemmenes fremsatte krav, sier forbundsleder Anita Paula Johansen.

LOs representantskap består av delegater fra forbund og regioner og vedtar hovedretningslinjer for årets tariffoppgjør. Forrige uke vedtok forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund samme oppgjørsform. Ved forbundsvise oppgjør stiller de enkelte forbundene krav og forhandler med sine respektive motparter på arbeidsgiversiden. Forbundene tar også selv stilling til forhandlingsresultatet.
Økt kjøpekraft og heving av overenskomstenes lønnssatser

LOs representantskap ble enige om at hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene sikres en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn. Det stilles også krav at det skal betales for all tid som er nødvendig for utførelse av pålagte arbeidsoppgaver.

Janita Blomvik, hovedtillitsvalgt i Securitas fra avdeling i 3 Møre og Romsdal, poengerte viktigheten av at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomstene.

Under LOs representantskapsmøte tok Janita Blomvik ordet på talerstolen. Blomvik pekte på viktigheten av å løfte de lavest lønte og utfordringer med belastende arbeidstider. Hun ga også regjeringen kraftig kritikk for å ikke støtte opp LO sitt krav om pensjon fra første krone.

-Regjeringen sier de skal støtte arbeidstakere, men gjør i praksis ikke det. Dette må vi få fram tydeligere, sa Blomvik.
Norsk Arbeidsmandsforbunds tariffkonferanse

Forrige uke møttes Norsk Arbeidsmandsforbunds ulike tariffråd for konferanse. Tillitsvalgte fra ulike bransjer i hele landet diskuterte, debatterte og ble enige om forbundets tariffkrav.

Til stede var arbeidsfolk fra anleggsbransjen, bergindustrien, asfaltsarbeid- og veivedlikehold, fritidsanlegg, kystverket, maskinentreprenører, miljøvirksomheter, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), parkering, renholdsbedrifter, service og vedlikehold, skianlegg, Statens vegvesen, vakt samt tunnel, bom og bru.
Økt kjøpekraft, heving av lavtlønte og betalt reisetid

De aller fleste gruppene pekte på økt kjøpekraft som den viktigste saken i årets oppgjør. Noen andre viktige krav gikk på heving av lavtlønte og minstelønnssatsene, betalt for reisetid, regler for virksomhetsoverdragelse, økt ubekvemstillegg og bedre betingelser i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Her kan du lese forbundsstyrets tariffpolitiske uttalelse.
Teknisk beregningsutvalg

Mandag 17.februar la det partssammensatte tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene fram sin foreløpige rapport som beskriver forholdene i norsk økonomi. Hensikten er å forsøke å unngå uenighet om tingenes tilstand mellom partene. Dette danner grunnlaget for tariffoppgjøret i 2020.

Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er foreløpig beregnet til 3,1 prosent for industriarbeidere og til 3,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
Datoer

De første forhandlingene vil trolig starte i begynnelsen av mars. Deretter går det slag i slag utover våren. Avklaring av tidspunkter vil skje fortløpende med arbeidsgiverne. Vi vil publisere tidspunkter for forhandlingsoppstart her på våre hjemmesider.

Ved tariffoppgjør er det mange kompliserte uttrykk. Se her for en ordliste.