Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha forbundvist tariffoppgjør i 2020. Foto i anledning forbundets 125-års jubileum.

Uttalelse forbundsstyret 13.02.2020

Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap om å stemme for et forbundsvist oppgjør, da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes prioriterte interesser.

Forbundsstyret mener dette gir best mulighet for oppnåelse av medlemmenes fremsatte krav.

De aller fleste gruppene pekte på økt kjøpekraft som den viktigste saken i årets oppgjør. Resultatet av tariffrådenes arbeid ble:

  • Det fremmes krav som ivaretar at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomster.
  • Det fremmes krav om heving av minstelønnssatsene slik at de i større utstrekning gjenspeiler det reelle nivået innenfor den enkelte overenskomst, samt å motvirke sosial dumping.
  • Det fremmes krav om tekstendringer for å bedre og klargjøre bestemmelsene i overenskomstene.
  • Det fremmes krav om generelt tillegg som ivaretar kjøpekraften til medlemmene.
  • Det fremmes krav om heving av ubekvemstillegg innenfor enkelte overenskomster.
  • Det fremmes krav om at reglene for virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved skifte av leverandør i tilfeller der dette ivaretar arbeidstakerne.
  • Det fremmes krav om at all arbeidstid skal være betalt, herunder også reisetid.
  • Det fremmes krav om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger også etter arbeidsgiverperiode.
  • Det fremmes krav om fastsettelse av bedre betingelser ut over minstebestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  • For statlig sektor fremmes krav om at minimumsytelser i særavtaler ikke er dårligere enn hovedtariffavtalens bestemmelser.