Julie Lødrup, førstesekretær i LO, er fornøyd med vedtaket mot vold og trakassering. Foto: Ida Viksveen Larsen.

På ILO-kongressen forrige uka ble det vedtatt en ny konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

– Dette er gledelig! Nå får mange av verdens arbeidstakere en beskyttelse de fram til nå har manglet. Vold og trakassering er uforenelig med et inkluderende arbeidsliv, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Norsk fagbevegelse har vært svært tydelige i sin støtte og arbeid for en ILO-standard mot vold og trakassering i arbeidslivet. 

Den nye konvensjonen inkluderer bekjempelse av vold og trakassering i nære relasjoner.

– Det er av stor betydning fordi vold og trakassering som skjer i hjemmet har stor påvirkning på blant annet deltakelse i arbeidslivet, produktivitet og arbeidsmiljø. 

Konvensjonen legger en bred definisjon av arbeid til grunn og inkluderer også arbeid i uformell sektor.

– Vi vet at mange som jobber med mindre formalisert arbeid og i uformelle sektorer er i en sårbar arbeidssituasjon. De er særlig utsatte for vold og trakassering. At konvensjonen også gir beskyttelse for disse arbeidstakerne har vært viktig for LO. 

– Takk til alle som i flere år har lagt ned krefter og hardt arbeid for å få denne konvensjonen på plass. Dette er illustrere med all tydelighet betydningen av ILO og internasjonalt trepartssamarbeid.

Målsettingen med ILO-standarder er nasjonal implementering i tråd med nasjonal praksis. For Norge sin del vil det kunne innebære utvidet eller tilpasset arbeidsmiljøtiltak som omhandler vold og trakassering.

– Nå starter arbeidet her hjemme, sier Julie Lødrup som oppfordrer alle land til å ratifisere og implementere den nye ILO-konvensjonen i nasjonalt lovverk.

Kort om ILO

ILO ble grunnlagt etter første verdenskrig. Ved etableringen av FN etter andre verdenskrig, ble ILO FNs særorganisasjon for arbeidsliv. Det unike ved ILO er at det er den eneste FN-organisasjonen som er en trepartsorganisasjon, og som styres av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Norge var en av stifterne av ILO i 1919 og har siden vært en aktiv deltaker. Organisasjonen har arbeidet målrettet for å fremme full sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosiale sikkerhetsnett og partssamarbeid i arbeidslivet. Grunnlaget for ILOs virke var forståelsen av at varig fred bare kan sikres gjennom sosial rettferdighet. I 1969, på sin 50-årsdag, ble ILO tildelt Nobels fredspris. 

Les mer om ILOs 108. arbeidskonferanse