Norsk Arbeidsmandsforbund krever at regjeringen og Stortinget bidrar til økt satsing på vei, jernbane, havner og kollektivtransport i de kommende budsjetter.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

Norsk Arbeidsmandsforbund vil vise til at det er store utfordringer på norske veier.  Mange offentlige eide veier som er avhengig av statlige midler er i dag i en elendig forfatning, grunnet mangel på investeringer. En slik politikk går på bekostning av brukernes framkommelighet og sikkerhet i hverdagen.

Forbundet krever derfor at regjeringen og Stortinget bidrar til økt satsing på vei, jernbane, havner og kollektivtransport i de kommende budsjetter. Landsmøtet krever at regjering og Storting opprettholder både tidsplan, investeringsrammer og miljøkrav på eksisterende prosjekter i tråd med Nasjonal transportplan.

Regjeringen og stortingsflertallet svikter på dette feltet både gjennom økt etterslep og redusert vedlikehold av viktige veistrekninger, rassikring, tunellsikring, sykkelveier og tiltak mot forebygging av ulykker. En slik økonomisk satsing, gjennom seriøse innkjøpskontrakter, vil bidra til flere arbeidsplasser og skape økt kompetanse i anleggsbransjen i Norge.

Forbundet tar avstand fra høyreregjeringens privatisering av norsk jernbane og omfattende bruk av privat kapital i veisektoren. I kombinasjon med urimelige høye brukeravgifter på vei, er dette en ansvarsfraskrivelse fra norske myndigheters side. Vi krever derfor et trygt og fungerende offentlig transportnett i Norge som er bygd for å møte framtidens utfordringer.

Landsmøtet krever også økt statlig satsing på havner, farleder , oljevern- og slepebåtberedskap i egen regi.  Målet må være å få mer gods over på sjø og best mulig sikkerhet langs vår sårbare kystlinje.