Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag vedtatt sin utalelse i tilknytning til lønnsoppgjøret 2010.

Tariffoppgjøret 2010 – Oppgjørsform

I rundskriv 07/09 ble det orientert om hvordan forberedelsene til tariffoppgjøret var planlagt i forbundet. Det ble utarbeidet et debatthefte som er sendt ut til avdelingene. Fristen for innsending av forslag ble satt til utgangen av året. I uke 6 var tariffrådene samlet for å gå gjennom de innkomne kravene til de forskjellige overenskomstene og vurdere hva som bør prioriteres i tariffoppgjøret 2010.

Norsk Arbeidsmandsforbunds overordnede mål er et samfunn med arbeid for alle og sikring av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Å sikre våre medlemmers økonomiske sikkerhet er derfor en bærebjelke i alt det forbundet gjør. På denne bakgrunn anser forbundsstyret at medlemmenes lønnsutvikling er grunnleggede både når det gjelder retten til rettferdig fordeling av lønn og kjøpekraft.

Forbundsstyret har på denne bakgrunn vurdert ulike oppgjørsformer for forbundets medlemsgrupper i sammenheng med landets økonomiske og politiske situasjon. Det er viktig å understreke viktigheten av å sikre alle medlemsgrupper en lønn og leve av, og at medlemmenes interesser skal ivaretas på best mulig måte når det gjelder spørsmålet om likelønn, lavlønn og kampen mot sosial dumping, i tråd med landsmøtets vedtak og målsettinger.

Vedtak

  • Forbundsstyret anbefaler forbundets representanter i LOs representantskap om å stemme for et forbundsvist oppgjør da denne oppgjørsformen best ivaretar medlemmenes interesser. Forbundsstyret mener at dette på en bedre måte vil sikre medlemmene en lønn å leve av, en mer rettferdig likelønn mellom kjønn og en solidarisk lønnspolitikk i samsvar med våre medlemsgruppers interesser.
  • Det fremmes krav om generelt tillegg som ivaretar kjøpkraften til medlemmene.
  • Det fremmes krav som spesielt ivaretar at de lavest lønte prioriteres i alle overenskomster. Dette innbefatter både særskilte lavlønns- og eventuelle likelønnstillegg for overenskomstene, inkludert heving av minstelønn og forbedring av garantiordninger. Lønnsgrupper som blir hengende etter har krav på nødvendige lønnstillegg for å utjevne skjevheter mellom arbeidstakergrupper.
  • Det fremmes krav som bidrar til økt rekruttering av ungdom gjennom forbedring av lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Det fremmes krav om bestemmelser i overenskomstene som tilrettelegger for at tillitsvalgte kan bidra til å forhindre useriøs virksomhet og sosial dumping.