LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

I går LO overleverte kravene til årets tariffoppgjør i privat sektor. Dermed er forhandlingene i gang. 

Forhandlingene i LO-NHO-området omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på rundt 130 avtaler og mange bransjer. Eksempler på bransjer som omfattes av LO-NHO-oppgjøret: 

 • Verkstedindustrien
 • Skips- og offshoreverft
 • Petrokjemiske anlegg f.eks. Ormen Lange, Melkøya
 • Olje- og gassutvinning
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Treforedling
 • Elektrokjemisk industri
 • Rutebilbransjen
 • Innenriks sjøfart
 • Luftfart
 • Vektere
 • Renhold
 • Frisører
 • Tekniske funksjonærer
 • Arbeidsledere
 • Butikk
 • Hotell, restaurant og reiseliv
 • Næringsmiddelindustrien
 • Elektro og E-verk
 • Grafisk og avistrykkerier
 • Hovedkravene oppsummert:

Hovedkravene oppsummert:

Avtalefestet pensjon (AFP)
LO krever videreutvikling AFP i privat sektor ved tetting av hull for de som faller fra og sikre nivået på ytelsene til sliterne. For å sikre oppslutningen om et organisert arbeidsliv må privat sektors AFP videreføres som avtalefestet ordning.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
LO krever en pensjonsopptjening i OTP fra første krone, for alle stillingsandeler og fra 13 år.

Reise, kost og losji
LO krever nødvendige endringer i Industrioverenskomsten som sikrer at arbeidsgivere ikke kan velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstakere som sendes på oppdrag over på den enkelte arbeidstaker. Løsningen skal ivareta målsettingen ved allmenngjøring.

Lønn
LO krever økt kjøpekraft til alle.  Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Representantskapet har gitt LO-sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår.