LO leder Hans-Christian Gabrielsen er skuffet over regjeringens satsing på arbeid. Foto: Marius Martinsen

Regjeringen satser for lite på arbeid, sysselsetting og velferd i revidert budsjett.

– Den viktigste jobben nå er å få over 400.000 nordmenn arbeidsledige eller permitterte tilbake i jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

I den akutte førstefasen av koronakrisen har det vært helt nødvendig å handle raskt for å hindre et ras av konkurser, bevare arbeidsplassene. Nå må regjeringen sørge for at folk kommer i jobb.

Svak satsing på ledige

Forslaget fra Regjeringen om å utvide den midlertidige permitteringsordningen ut oktober er skritt på veien, men går ikke langt nok.

– LO mener anledningen til å permittere må utvides til tiltakene er faset helt ut. Det vil bidra til å skape trygghet for bedrifter og ansatte. Permitteringsperioden må utvides til 52 uker, og de midlertidige permitteringsreglene bør nå utvides til 1. januar 2021, sier LO-lederen.

LO mener også det er nødvendig med investeringer og vedlikehold levert av privat sektor. Offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig og starte opp igjen alt som er forsvarlig og kan tilpasses til smittevernhensyn. Det handler både om egen aktivitet og innkjøp fra privat sektor.

Kommunene må få mer penger

KS har beregnet at kommunene har inntil 20 milliarder kroner i redusert økonomisk handlingsrom i år. Regjeringen kompenserer kun en tiendedel av dette i revidert budsjett.

– Det er et enormt sprik i virkelighetsbeskrivelsen til kommunene og regjeringen. Det er behov for en krisepakke til kommunene og at regjeringen kompenserer fullt ut det kommunene taper. Viktige tjenestetilbud for barn, unge og eldre må nå styrkes, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har overfor regjeringen krevd at inntektsbortfall og utgiftsøkninger må kompenseres for at viktige tilbud skal opprettholdes. Det er avdekket en del svakheter i viktig tjenestetilbud som må styrkes, og kommunene opplever et stort fall i skatteinntektene.

– Kommunen oppfyller sin rolle som velferdsleverandør gjennom dem som gjør jobben. Vi må få nye ansettelser i kommunene for å styrke barnevern, primærhelsetjenesten, beredskapen og skolene for å nevne noe, sier LO-lederen.

Skuffende satsting på arbeid

LO mener arbeidsmarkedspolitikken trenger et løft, det mangler i budsjettet.

– Ledigheten har ikke vært høyere siden krigen. Det er oppsiktsvekkende at det ikke legges opp til en styrking av arbeidsmarkedstiltakene nå, selv om regjeringen sier den kommer tilbake til det senere. Vi trenger langt flere tiltaksplasser, økte ressurser til Nav for oppfølging og en særlig tilrettelegging for kompetansehevende tiltak, sier LO-lederen.

– Nå må fokus være å få de permitterte tilbake i jobb der grunnlaget for arbeidsplassene faktisk fortsatt vil være til stede. Dette kan ta lang tid. For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser, må vi utvide anledningen til å permittere til tiltakene er faset helt ut, sier Gabrielsen.

Han mener også det er behov for en betydelig styrking av blant annet Arbeidstilsynet. Også før koronaviruset kom til Norge, var Arbeidstilsynet underfinansiert. Nå har behovet for kontroll og tilsyn økt ytterligere.

– Vi vet fra tidligere at kriser som rammer arbeidsmarkedet kan gi grobunn for strukturelle endringer – og også føre til at useriøse aktører får større markedsandeler. Det er svært viktig at tilsynet styrkes i tiden som kommer, sier LO-lederen.

Etterslep på kompetanse

Allerede før koronakrisen var det et betydelig etterslep i kompetansepolitikken.

– Koronakrisen har forverret situasjonen særlig blant unge og personer med lite utdanning, og arbeidslivsstandarden i lite organiserte deler har kommet under mer press. Det er behov for en betydelig styrking av blant annet Arbeidstilsynet, som lenge har vært underfinansiert. Nå har behovet for kontroll og tilsyn økt ytterligere, sier LO-lederen.

Tiltak for økt aktivitet

Samtidig må det sikres at etterspørsel etter arbeidskraft som følger av motkonjunkturpolitikk og næringsrettede tiltak, bidrar til økt sysselsetting av personer som er bosatt i Norge

– Noe kan rettes mot investeringer og vedlikehold levert av privat sektor. Det gjelder veier, jernbane, offentlige bygninger og annen infrastruktur. Offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig. Det trengs bedre tiltak for å sikre at våre viktigste eksportnæringer opprettholder aktiviteten og investerer i nye utbygginger og utviklingsprosjekter, sier LO-lederen.