LO har fått fullt gjennomslag for en ny pensjonsordning for sliterne.

Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd med at LO har fått gjennomslag for en ny pensjonsordning for sliterne.

-Mange i fysisk krevende yrker klarer ikke å stå i jobb til pensjonsalder. Når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres. Det er godt å se at LO har fått gjennomslag for sliterne, men det gjenstår fremdeles å se hvordan reglene rundt dette blir i detalj, sier Edvardsen. 

Forbundslederen ser positivt på at det er et bredt forlik med tverrpolitisk enighet. 

– Det er viktig at pensjonssystemet er stabilt og forutsigbart. Det gir trygghet for fremtiden, sier Edvardsen.

Etableres sliterordning

Regjeringen kom i pensjonsmeldingen i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Det skal nå innføres og er en konsekvens av pensjonsreformen og levealdersjusteringen, som gjør det vanskeligere å gå av ved 62. Summen man får utbetalt vil rett og slett være for lav for store grupper. 

– Kort fortalt etableres det en sliterordning som gir et årlig tillegg i pensjon på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder. Det sikrer en bedre pensjon for de som ikke kan stå lengre i jobb, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Bedre for de uføre  

Samtidig sikres også de uføre en bedre pensjon med det nye forslaget. Det innebærer i utgangspunktet at uføre skjermes for 2/3-deler av effekten av den såkalte levealdersjusteringen.  

– Det har vært viktig for LO at de uføre også kommer betydelig bedre ut enn med dagens ordning. Uføre kan ikke jobbe lengre for å få økt pensjon, derfor må de også skjermes bedre for levealdersjustering, sier Følsvik.  

Fakta om pensjonsforliket: 

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet. Sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger utvides i tråd med endringen av normert pensjoneringsalder. 
  • Det skal etableres en sliterordning i folketrygden, som innføres samtidig med de andre endringene i pensjonssystemet. Ordningen skal bidra til å sikre det sosiale perspektivet i pensjonssystemet, og ha en størrelse som gir den enkelte som går av tidligere enn levealdersjusteringen legger opp til, økt økonomisk trygghet.   
  • Ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og gir et årlig tillegg på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder og trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. Partene skal involveres i utformingen av sliterordningen. 
  • Det skal gjøres et arbeid for å forhindre at vi får et arbeidsliv der arbeidstakere slites ut, mentalt og fysisk, og ikke evner å stå i arbeid. Tidspunkt for den enkeltes avgang påvirkes av forhold både i og utenfor arbeidslivet. 
  • Alderspensjon til uføre skal styrkes med en styrket sosial profil. Forslaget innebærer i utgangspunktet at uføre skjermes for 2/3-deler av effekten av levealdersjusteringen, og at uføres videre skjerming skal speile yrkesaktives avgangsmønster.