Rikslønnsnemnda har i tidligere saker avvist å tariffeste pensjonskrav. Slik sett kan avgjørelsen fremstå som overraskende for noen, men tvisten mellom LO Stat og Spekter skiller seg klart fra tidligere avgjørelser.

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook og få aktuelle arbeidsrettslige nyheter direkte i din FB-feed, 

Med avgjørelsen har Rikslønnsnemda rettet opp i urettferdigheten overfor de som tjener minst, men som åpenbart nok har samme behov for pensjonsopptjening og øvrige sikringsordninger. Kjennelsen viser klart at kravet ikke var en pensjonsreform slik Spekter hevdet.

I tidligere saker hvor Rikslønnsnemnda har behandlet pensjonskrav har kravene vært omfattende, konsekvensene av pensjonskravene har vært uoversiktlige, og de økonomiske kostnader har vært betydelige. Dette var ikke situasjonen i denne saken. LO Stat og Spekter var enige om å forhandle om pensjon i mellomoppgjøret. Oppheving av minstegrensen er enkel og praktikabel.  Kostnadene ved å oppheve minstegrensen utgjør en liten del av lønnsmassen, og er i tråd med utviklingen i trygdesystemet, med økt vekt på opptjening gjennom yrkeslivet. Arbeidsretten har fastslått at Spekters ensidige fastsettelse av minstegrensen er tariffstridig. Spekter har ikke foretatt seg noe for å gjenopprette tariffbruddet, Arbeidsrettens dom i ARD-2018-4, og Rikslønnsnemnda rydder nå opp i dette.  

LO Stat anførte at regjeringen handlet i strid med Grunnloven ved å gripe inn i streiken. Rikslønnsnemda mener den ikke har kompetanse til å prøve dette spørsmål og at LO-stat eventuelt må bringe  inngrepet i streikeretten inn for de ordinære domstoler.

Rikslønnsnemnda fastslår at frontfagsrammen for lønnsoppgjøret skal følges,  med en ramme for årslønnsveksten på ca 3,2 %.

LO Stat fikk også medhold i at virkningstidspunktet for lønnstilleggene skal være 01.08.19.

I saken for Rikslønnsnemnda var LO Stat bistått av LO-advokatene Imran Haider og Lornts Nagelhus.  

Rikslønnsnemndas kjennelse publiseres her https://www.nemndene.no/rikslonnsnemnda/