Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024.

– Det er viktig som regjeringen legger opp til å holde arbeidsfolk i jobb og en hverdagsøkonomi. I en urolig tid har jeg forståelse for viktigheten av å prioritere forsvaret, økt støtte til Ukraina og bekjempelse av gjengkriminalitet i Norge. Også en styrking av sykehusøkonomien gjennom reduserte køer vil komme oss alle til gode, sier forbundsleder Brede Edvardsen etter første gjennomgang.

– Jeg er også glad for at regjeringen foreslår å øke vedlikeholdet på riksveiene med 640 millioner. Dette vil være et viktig bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet og utbedre ras- og flomutsatte område og i samsvar med Nasjonal transportplan. Det er også positivt at Kystverket får kompensert for kostnader i tilknytning til skader på navigasjonsinfrastruktur etter ekstremværet Ingunn, sier Edvardsen.

Norsk Arbeidsmandsforbund hadde håpet på noe mer til mineralnæringen, utover det som er avsatt til forskningsrådets arbeid med oppfølging av to tiltak i regjeringens mineralstrategi.

– Vi får håpe at vi får se en økt satsing på mineralnæringen i ordinært budsjett i oktober, sier Edvardsen til slutt.