-Allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, men ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert, sammenfatter Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad Lysark.

Tirsdag 18.september ble det holdt seminar der Fafo-forskere presenterte funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund ved Geir Gamborg en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Det ble også holdt samtaler med representanter fra partene lokalt og partene i trepartssamarbeidet for renhold der Norsk Arbeidsmandsforbund var representert. 

Bedre lønn, men fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

Rapporten viser at halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen var norske i 2008. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. En rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører har blitt satt i verk. I 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort og i 2012 ble godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Trine Wiig Hagen, renholder og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund, mener at tiltakene har virket i den organiserte delen av arbeidslivet, noe som støttes av rapporten.

Trine Wiig Hagen, tillitsvalgt i AB Solutions AS og leder lokalavdelingen Oslo/Akershus i Norsk Arbeidsmandsforbund i samtale med Mona Dehli, business unit director, i Single Services, Coor Norge.

Rapporten viste at allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, og lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme. Likevel viser rapporten at mange renholdere ikke får tilleggene de har krav på og sannsynligheten for ikke å få betalt øker hvis du er renholder fra Øst-Europa. Videre viste rapporten at arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert.


-Jeg opplever hardere konkurranse og at arbeidsvilkårene er under press, sier Trine Wiig Hagen.

Det mørke arbeidslivet

Geir Gamborg, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, ga en presentasjon om den mørke delen av arbeidslivet med fokus på arbeidslivskriminalitet og menneskehandel. Han forteller at en del organisasjoner ikke kan gi noe eksakt svar på hvorvidt forhold har endret seg i renholdsbransjen, mens andre vitner om at trykket fra renholdere som er utsatt for sosial dumping, uverdige forhold knyttet til kontraktsforhold, arbeidstid og avlønning er økende. Hans erfaring er at mange som er utsatte for arbeidslivskriminalitet opplever at det innebærer en stor personlig risiko å anmelde kritikkverdige forhold. Gamborg forteller at hjelpetiltak melder fra om til stunder kaotiske tilstander grunnet trykket av mennesker som ønsker hjelp og at ressursene må økes.

Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund ga en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen.

Veien videre 

Treparts-bransjeprogram for renhold, som er bestillerne av Fafo-rapporten, avsluttet seminaret med en samtale. Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, synes det er bra at Fafo har snakket med de det faktisk gjelder; renholderne.

-I tillegg til Arbeidstilsynets målrettede tilsynsvirksomhet er det også gledelig at tiltakene som er iverksatt i bransjen som allmenngjøring av renholdsoverenskomsten, godkjenningsordning, HMS-kort, og regionale verneombud, ser ut til å gi resultater i den seriøse delen av bransjen. Vi er allikevel litt urolige for at svarprosenten blant de renholdere som ble invitert til å delta i undersøkelsen er lav, og at dette tyder på at rapporten ikke fanger opp de som har dårligst vilkår, sier forbundssekretæren.

Partene er i dialog for å finne frem felles tiltak og i høst skal de møte statssekretær i Arbeidsdepartementet, Morten Bakke, for å gi innspill til nye tiltak for bransjen.

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Fra venstre: Stein Johnsen, bransjedirektør Service, Virke, Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet, Brede Edvardsen, forbundssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund og Anne Jensen, bransjedirektør renhold, NHO Service og Handelressursene må økes.