Samarbeidsprosjekt mellom NAF, NTF og Postkom. Prosjektet ledes av Bjørn Willadssen, som har lang fartstid fra LO, Arbeidstilsynet og Tiden forlag.

«Forbundsalliansen» er et samarbeidsprosjekt mellom LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Postkom.

– Samarbeidsprosjektet har bl.a. som målsetting å skape en sterk og slagkraftig organisasjon som ivaretar og gir trygghet for de over 70.000 medlemmene innen alle organisasjonsområdene de tre forbundene har i dag.

Det er opprettet en styringsgruppe som består av en representant og vararepresentant fra den politiske ledelsen i hvert av de tre forbundene. Det er også opprettet en referansegruppe bestående av fem personer fra hvert forbund. I tillegg vil det bli opprettet arbeidsgrupper på ulike områder som skal gi innspill til referansegruppa.

Prosjektet har følgende mandat:
* Utrede hvordan de tre forbundene ved et tettere samarbeid og eventuell sammenslåing kan styrkes på de nevnte områdene.
* Utrede alle praktiske og organisatoriske forhold som vil ha betydning for en sammenslåing.
* Legge til rette for praktisk samarbeid både sentralt og lokalt underveis i prosjektet, på områder som politikk, kurs, verving.
* Det skal legges spesielt vekt på å få de lokale organisasjonsledd involvert så tidlig som mulig. 

Prosjektet skal gjennomføres med størst mulig grad av involvering i de tre forbundene. Besluttende organer i de respektive forbundene holdes løpende orientert og tar alle beslutninger om prinsipielle veivalg underveis.

Les mer om prosjektet i Arbeidsmanden