Forbundet har fått melding om at det planlegges politisk demonstrasjonsstreik mot vikarbyrådirektivet den 18.januar på ulike steder i landet. Dersom NAFs avdelinger/foreninger ønsker å tilslutte seg aksjonen, minner vi om varslingsreglene i Hovedavtalens paragraf 3-14.

Hovedtekst: ” Politiske demonstrasjonsstreiker skal forhåndsvarsles. Den som oppfordrer til aksjonen skal så tidlig som omstendighetene tillater varsle tariffmotparten, og dessuten sørge for varsling av aktuelle tillitsvalgte og bedrifter. Varslet bør angi tidspunktet for aksjonen, dens bakgrunn og forventede varighet. Siktemålet med varslingen er å gi berørte parter tid og anledning til å innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i virksomhetens ordinære drift i større grad enn nødvendig.”

Det er forutsatt at initiativ til, og organisering av, en slik politisk streik vil bli gjort gjennom lokale initiativer og vedtak. Det er forutsatt at politiske streiker ikke varer lenger enn det som er nødvendig for markering av standpunktet, eventuelt gjennom deltakelse i markeringer, demonstrasjoner el.lign.

Det er den enkelte avdeling/forening som tar stilling til en eventuell deltakelse. De som deltar i streiken må selv varsle egen arbeidsgiver om tidspunktet for og varighet av streiken.

Det vil være markeringer over hele landet onsdag 18. januar. De som har tatt initiativet til streiken har sagt at streiken skal finne sted en gang mellom kl 12.30 og 16.00. I Oslo starter markeringen kl 14.00, mens det er andre starttidspunkter i andre deler av landet. Det finnes for øyeblikket ingen samlet oversikt over de forskjellige arrangement.

Se skriv fra LO til Fellesforbundet her

Informasjonside om de ulike markeringene finner du her