Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. Bli med oss og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet. Møt opp utenfor Stortinget 8. november kl. 14.30. 

– Vi krever pensjon fra første krone og at dette må gjelde for alle typer arbeidsforhold, også de av kortere varighet. Vi mener også at minstesatsen på 2 prosent bør økes, i alle fall for de gruppene som er lavest lønte, sa forbundssekretær Brede Edvardsen under høringen om pensjon fra første krone i Stortingets finanskomité.

Se opptak fra høringen

LO-fellesskapet har gått i front for å få til bedre tjenestepensjon i privat sektor. Vi fikk gjennomslag for en lovfestet obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gjeldende fra 2006. Ordningen har gitt hundre av tusener arbeidstakere i privat sektor en bedre pensjonsordning. Mange kvinner i tradisjonelle kvinneyrker har nå fått et tillegg til folketrygden. Men ordningen har noen svakheter som særlig rammer kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte på korttidskontrakter.

  • Fordi kvinners levealder er høyere enn menns får kvinner en lavere årlig pensjonsutbetaling enn menn i tilsvarende situasjon, eller de får samme årlige beløp som menn, men som følge av et lenger liv får de flere år uten pensjonsutbetaling.
  • De som tjener mindre enn 94 000 kroner (1 G) får ikke bli med i ordningen.
  • Ordningen gjelder ikke for de under 20 år og med stillinger under 20 prosent.

Flyer – Rettferdig pensjon

Plakat – Rettferdig pensjon

For mange av Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemsgrupper slår dagens OTP-ordning svært urettferdig ut, om man sammenligner med andre yrkesgrupper. Yrker som vektere, renholdere, ansatte på treningssentre og ansatte på fritids- og opplevelsessentre er alle eksempler på lavtlønnsgrupper hvor grunnlønnen er på mellom 300 000 til 350 000 pr år ved full stiling. Alle disse yrkene er dog preget av en høy andel deltidsstillinger, hvilket innebærer at den faktiske årsinntekten er enda lavere. Samtidig har flere av disse yrkene gått fra å tidligere være en husstands bi-inntekt, til å være familiers hovedinntekt.

I et yrke som renhold er kvinneandelen på nærmere 70 prosent, og vi har ingen eksempler på at arbeidsgivere innbetaler høyere prosentsats enn minstekravet på 2 prosent til OTP for renholdere. Når man i tillegg ikke har innbetaling før man har tjent nærmere 100 000 kroner, slår ordningen svært skjevt ut for disse. På grunn av kjønnsbalansen i bransjen har ordningen slik den i dag er innrettet en alvorlig likestillingspolitisk slagside.

LES OGSÅ: En million nordmenn kan få en bedre pensjon. Det er verdt hver krone!

Norsk Arbeidsmandsforbund ser med uro på tiltagende ulikheter i det norske samfunnet, og mener at pensjonsordningene spiller en viktig rolle for å motvirke disse. På samme måte som at det er viktig å ha en jobb man kan stå i gjennom et langt yrkesliv, og en lønn man kan leve av, er å ha en anstendig pensjonsutbetaling når den tid kommer ikke bare viktig for den enkelte, men også for samfunnet som helhet.