Forbundsstyret legger vekt på økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør.

Norsk Arbeidsmandsforbund krever økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør. De fleste av forbundets medlemsgruppene fremhevet økt kjøpekraft som den viktigste saken i årets oppgjør. 

Resultatet av tariffrådenes arbeid ble:  

  • Det fremmes krav om generelle tillegg som øker medlemmenes kjøpekraft.
  • Det fremmes krav om heving av minstelønnssatsene slik at de i større utstrekning gjenspeiler det reelle nivået innenfor den enkelte overenskomst.
  • Det fremmes krav som ivaretar de lavest lønte og at dette prioriteres i alle overenskomster. 
  • Det fremmes krav om tekstendringer for å bedre og klargjøre bestemmelsene i overenskomstene. 
  • Det fremmes krav om at kostnader ved bruk av digitale hjelpemidler i arbeid dekkes av arbeidsgiver.   
  • Det fremmes krav som gir betingelser ut over minstebestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  • Det fremmes krav om kompensasjon for elbil-lading i forbindelse med arbeid.
  • Det fremmes krav om heving av ubekvemstillegg innenfor enkelte overenskomster.
  • Det fremmes krav om at all arbeidstid skal være betalt, herunder også reisetid.
  • Det fremmes krav om at ubekvem arbeidstid kompenseres med kortere arbeidstid. 

Tariffpolitisk uttalelse fra forbundsstyret: 

Forbundsstyret mener at med dagens tariffpolitiske klima i LO-familien er våre medlemmer best tjent med et forbundsvist oppgjør. Medlemmenes kjøpekraft må økes, det samme må minstelønnssatsene.

Forbundsstyret vil imidlertid sterkt understreke at ny AFP-ordning må på plass snarest mulig slik at hullene i ordningen tettes, og at den ivaretar de ordningen er ment å skulle ivareta. Forbundsstyret ber forbundet jobbe for dette fremover.

Les mer om tariffoppgjøret her