Forskjellene i Norge vokser, vi får flere fattige, mens de som har mye fra før får mer. I dag lever vi i et samfunn der arbeidsfolk må å velge mellom å la barnet sitt delta på fotball eller ha mat på bordet. Det gjør vondt å høre alle historier om foreldre som ikke har råd til å sende ungene sine på skoleaktiviteter. Slik skal det ikke være i et land som Norge.

I takt med at forskjellene øker ser vi også høy arbeidsledighet og mange står utenfor det ordinære arbeidslivet. Norge trenger flere og sterkere tiltak for å hindre denne utviklingen. Vi ser en sterk vekst av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og det er på høy tid å snu trenden.

I forbundet møter vi ofte folk som tar til orde for at de ikke har råd til å organisere seg. En av våre viktigste krav for å heve arbeidsfolks stilling i samfunnet er å styrke det organiserte arbeidslivet. Dette er spesielt viktig i våre bransjer med lave lønninger, lav organiseringsgrad og som preges av useriøsitet. Derfor er vårt krav om å doble skattefradraget for fagforeningskontingenten et viktig virkemiddel for å få flest mulig til å delta i det organiserte fellesskapet.

De økende problemene med sosial dumping og arbeidslivkriminalitet rammer ikke bare den enkelte utsatte, men også samfunnet generelt. For at tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet, skatt, politiet og NAV skal kunne gjøre jobben sin, kreves det at det settes av ressurser. Også bruken av bemanningsbyråer må begrenses for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.

Vårt forbund jobber for å sikre rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk hver dag. Et av våre viktigste verktøy er arbeidsmiljøloven. Vi kan, og skal ikke, tolerere at noen regjering vil svekke vårt viktigste verktøy i arbeidslivet. Åpningen for midlertidige stillinger har bidratt til mer utrygghet i folks liv, og mange tør ikke melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Det organiserte arbeidslivet svekkes blant annet gjennom flere midlertidige stillinger og et stort innslag av sosial dumping. Dette er noe av grunnen til at vi ser flere og flere fattige i vårt land.

Våre medlemmers krav om tiltak gjennom for eksempel faste stillinger som hovedregel, gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett, en styrket allmengjøringsordning, straffeansvar ved brudd på offentlige innkjøp og styrking av godkjenningsordningen for renhold er nødvendige for å få bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Arbeiderpartiet har lyttet til våre råd både gjennom sitt nylig avholdte landsmøte og på Stortinget. Partiet har fremmet 30 forslag som innbefatter både vårt forbunds og andre forbunds krav til et mer seriøst arbeidsliv. Men for å få flertall i disse sakene, må vi få et regjeringsskifte til høsten.

Det er vi i fagbevegelsen sammen med våre politiske venner som må stå opp for et organisert arbeidsliv og et samfunn med små forskjeller. Gjør vi ikke det sviker vi våre grunnleggende verdier.