Uttalelse fra Forbundstyret 2. februar 2011: Forbundstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer sterkt på at NHO på sin årskonferanse framsatte påstander om de såkalte eldre, – trygde og migrasjonsbølgene som vil ramme vårt velferdssamfunn gjennom den såkalte ”velferdsfellen” i årene som kommer. 

NHOs fremlagte prognoser har senere vist seg å være feil når de sjekkes opp mot tall fra NAV, SSB og OECD. Vi har registrert at også høyrepartiene i norsk politikk har brukt samme retorikk og tall som NHO i sin skremselspropaganda.

Forbundstyret viser til at det i følge SSB og NAV ikke er riktig som NHO påstår at «en stadig større del avbefolkningen er utenfor arbeidslivet».  De faktiske tall viser det motsatte – nemlig at en stadig mindre del av befolkningen er utenfor arbeidslivet og sykefraværet har vært synkende over tid. Norge er på tredje plass i verden når det gjelder yrkesdeltakelse i følge tallene fra OECD.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener at dette er et ledd i en ideologisk privatiseringsoffensiv mot etablerte velferdsordninger og vanlige folks velferd og trygghet. Dette er uten tvil et ledd i NHOs støttebidrag til Høyres og Frps valgkamper i 2011 og 2013. Hensikten er å redusere de offentlige budsjettene i tråd med høyrepartienes politikk. Slik kan disse partiene jobbe for å innvilge skattelettelser til aksjonærer og ledere i næringslivet med høye lønninger og andre bonuser fra før. Det er heller ikke riktig å framstille uføre og trygdede som syndebukker slik NHO gjør. Forbundsstyret vil derfor advare mot at vi går i denne ”privatiseringsfella” som høyresida i norsk politikk nå legger opp til fram mot valget.

Den største garantien for at vi skal kunne opprettholde den velferden vi har i Norge er full sysselsetting. Sysselsettingsmessig er Norge i dag i særklasse. Dette har også vært viktig for LO s moderasjonslinje ved tidligere tariffoppgjør. Derfor er riktige politiske valg framover helt nødvendig for å opprettholde og bedre dagens velferdsordninger. I denne sammenheng vil forbundsstyret fremheve viktigheten av å støtte regjeringas arbeid for den norske modellen og trepartsamarbeidet. Dette vil bli viktige virkemidler for videreføringen av våre velferdsordninger i framtida.