Likestillingsutvalget foreslår i NOU Politikk for likestilling en ny trepartsavtale om likestilling i arbeidslivet. I følge leder for utvalget professor Hege Skjeie har arbeidslivet på mange måter vært et forsømt område i den offentlige likestillingspolitikken.

Utredningen dokumenterer hvordan det er store utfordringer knyttet til kjønnsdelte utdaningsvalg, og en tilsvarende sterk kjønnsdeling innenfor det norska arbeidsmarkedet. Dette har igjen konsekvenser for både lønn, arbeidstid, og arbeidsmiljø. Vi har hatt mye innsats i Norge for økt likestilling, men utredningen viser at det skotrter på innsats for likestilling ovenfor arbeidslivet som praksisfelt. Hva skal til for at gutter og jenter endrer praksis når de velger utdanning og jobb?

Skjeie sier i Dagens Næringslivs spalten «Med egene ord» at trepartsavtalen bør strekke seg fra det nasjonale til det lokale nivået av partssamarbeid. Det vil si at myndighetene og hovedorganisasjonene inngår en avtale på nasjonalt nivå, og sammen utvikler mål for samarbeidet. Det er avgjørende at en slik avtale  gi alle virksomheter i Norge mulighet for å delta, gjennom lokale samarbeidsavtaler. Trepartsavtalen må ha lengre varighet, inkludere ulike bransjer og næringer, i privat og offentlig sektor, og som samtidig adresserer spekteret av likestillingsproblematikk på virksomhetsnivå.

Barne- og likestillingsdepartementet sender nå utredningen på høring. Norsk Arbeidsmandsforbund vil avgi høringssvar.