Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund kan søke forbundet og LO om utdanningsstipend. 

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.

Søknadsberettiget er medlemmer som har vært sammenhengende ordinært medlem i forbundet over 1. år. Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Utdanningsfondet støtter kursutgifter til:

 • Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke
 • Fagbrev (praksiskandidater)
 • Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
 • Grunnskolefag
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedrifts- utvikling knyttet til bedrifter
 • Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi

Regler for tildeling av stipend

 1. Norsk Arbeidsmandsforbunds utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i forbundet. Stipend kan tildeles søkere som fyller kravene og ikke får utgifter til opplæringstiltak/kompetanseutvikling dekket på annen måte.
 2. Hver søker kan få et stipend på inntil kr 2 000 pr kurs/semester, normalt som følger: For dokumenterte utgifter inntil kr 999 innvilges stipend på kr 500, mellom kr 1000-4999 innvilges kr 1000, mellom 5000-9999 innvilges kr 1500 og for mer enn kr 10000 innvilges kr 2000.
 3. Utfylt søknadsskjema sendes medlemmets avdeling. Søknader kan sendes fortløpende, men må fremmes før eller mens opplæringstiltaket/ kompetanseutviklingen er i gang. Søknader som er innsendt etter opplæringstiltaket/kompetanseutviklingen er avsluttet vil ikke bli innvilget.
 4. Avdelingen kontrollerer og bekrefter de oppgitte opplysningene og videresender søknaden til forbundet for behandling.
 5. Fondet gir stipend til:- Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke.
  – Fagbrev (Praksiskandidater)
  – Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse
  – Grunnskolefag
  – Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter
  – Helårsstudie (2 semester) på hel- eller deltid ved høyskoler og universiteter, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi.
 6. Følgende utgifter er stønadsberettiget:
  – Kursavgifter- Eksamensavgifter
  – Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
  – Materiell
  – Tapt arbeidsfortjeneste
 7. Søknadene behandles fortløpende. Stipendet utbetales når bekreftet kursdeltakelse foreligger. Før utbetaling finner sted, skal det foreligge dokumentasjon av kostnader eller bekreftelse fra utdanningssted.
 8. Stipendmottaker plikter å melde eventuelt avbrudd i utdanningen til forbundet. Ved avbrudd/forandringer kan stipendet helt eller delvis kreves tilbakebetalt.
 9. Stipendmottaker sender bekreftelse på gjennomført utdanning/kurs senest innen 3 måneder etter dette er gjennomført.
 10. Forbundets oppgaveplikt vil til enhver tid følge skatteloven.
 11. Oversikt over behandlede søknader og tildelte stipend legges fram for forbundsstyret en gang i året, samtidig med behandling av regnskap. Forbundsstyret vil da ha mulighet til å vurdere endring av både regler og tilskudd ut over fondsavkastningen. 

Søknad NAFs utdanningsfond (krever innlogging)

Regler og søknadsskjema for LOs utdanningsfond finner du her