LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad blir intervjuet av pressen etter presentasjonen. Foto: Trond Gram

Torsdag 30. september inviterte LO til presseseminar foran statsbudsjettet 2021. LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad la frem konjunkturutsiktene og situasjonen på arbeidsmarkedet. 

Sysselsettingen går opp og arbeidsløsheten faller

Det er nå sterk vekst i norsk økonomi, og vi har klart oss godt gjennom koronakrisen. Opphentingen på arbeidsmarkedet er i gang, men arbeidsløsheten er fortsatt høy. Krisen har illustrert at finanspolitikk virker effektivt i nedgangstider. Mens privat konsum dro ned økonomien, har offentlig sektor fungert som en motor for økonomien. Samtidig har vi brukt oljepenger for å sikre inntekten til de ansatte og unngå konkurser i privat sektor. 

Den norske modellen har reddet oss gjennom pandemien 

Bjørnstad la vekt på trepartssamarbeidet som har sikret at vi har gjennomført tiltak som gjør at etterspørselen er til stede når vi nå åpner opp. Permitteringsordningen og sykelønnsordningen var viktige redskap under krisen. Mange bedrifter som måtte stenge ned har kunnet starte opp med å ta inn permitterte ansatte, og på den måten unngått oppstartsproblemer. De aller fleste permitterte har kunnet gå tilbake til jobben sin. De forsterkede inntektssikringsordningene og permitteringsordningen har vist seg å fungere godt, og har ikke vært til hindring for en sterk sysselsettingsvekst. 

-De fleste arbeidstakere har en jobb å gå til, og sysselsettingsveksten tar seg opp. Koronatiltakene har virket, sa Bjørnstad. 

15 år med sosial dumping har vært kostbart

Når samfunnet nå åpner opp, er det viktig å hindre oppblomstring av tidligere problemer i arbeidslivet. 15 år med sosial dumping har vært kostbart og gjenåpningen må kombineres med økt kamp mot sosial dumping. Selv om det er kompetansemangel i noen bransjer, er en viktig årsak trolig at lønns- og arbeidsforholdene ikke er gode nok for å tiltrekke seg arbeidstakere i Norge. Norskfødt arbeidskraft har blitt fortrengt av utenlandskfødt arbeidskraft på grunn av sosial dumping.  

-Mange år med sosial dumping har i en del bransjer hindret kompetanseheving og investering i norsk arbeidskraft som det nå er behov for og således bidratt til dagens kompetansemangel, konstaterte Bjørnstad. 

Ønsker krafttak mot sosial dumping

Bjørnstad trakk frem ulike tiltak mot sosial dumping. Fougner-utvalget er et partssammensatt utvalg som regjeringen satte ned for å se på framtidens arbeidsliv. Utvalget har kommet med en rekke forslag til endringer for å ivareta det norske arbeidslivet, blant annet å oppheve den generelle adgangen til å ansette midlertidig i ett år og utvide ordningen med verneombud. De foreslo også at presisere arbeidstakerbegrepet i lovens ordlyd. Dette begrunnes blant annet med at det er viktig at andelen som befinner seg i en gråsone mellom arbeidstaker og oppdragstaker er lavest mulig. 

Også Norgesmodellen for arbeidslivet ble lagt vekt på. Flere norske kommuner har etablert modeller for et anstendig arbeidsliv. Modellene stiller krav til kommunens tjenesteleverandører. En Norgesmodell kan kombinere de beste delene i en nasjonal løsning. Det gjelder bland annet krav om HMS, arbeidstid, antall ledd i kontraktskjeden, og bruk av lærlinger og fagarbeidere. 

LO ønsker også en styrking av a-krimsentrene. De fire etatene som tar del i a-krimsamarbeidet har gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) fått et samlet kutt på 1,2 milliarder for årene 2015-2020. For både NAV og Skatteetaten har det medførst færre ansatte, og svekket kapasitet. Kampen mot arbeidslivskriminalitet krever mer midler.