Vel møtt til webinar førstkommende torsdag hvor temaet er «Boligdrømmen»


Lenke til webinaret:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM5NDc3MWEtMDU1ZC00ZmZjLWIzN2UtNDQ3NzZlMmFlNjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c761b06-a790-48db-a98d-b4035cf6f800%22%2c%22Oid%22%3a%222ce79b70-9187-47fa-829d-3b6e3a15c626%22%7d

Landingsside «LOfavør halvtimen» på snn.no:
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/info/lofavor-halvtime.html