PRESSEMELDING fra LO Stat 26.4.2021


Mellomoppgjøret i staten innledes mandag 26. april. LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer. Kravet er at det gis et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen der det spesielt legges vekt på lavlønte og utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

-Nå er det på høy tid at regjeringen gjør festtalene sine om til handling. Mange statstilsatte har opplevd reallønnsnedgang de siste årene, og forskjellen mellom de høyest lønte og de lavest lønn har økt. Det er ikke mer ulikhet vi trenger. Derfor har vi en klar forventning i dette mellomoppgjøret om at staten som arbeidsgiver tar et helhetlig ansvar for alle sine ansatte, og ikke bare noen av dem, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO Stat mener at en fordelingsprofil som ivaretar alle medlemmer sikres best ved å gi sentrale kronetillegg med en ansvarlig sosial profil.

-Det er på den måten vi får bukt med ulikhet i tariffoppgjørene. Det er slik vi sikrer et løft for alle og en rettferdig likelønnsprofil.  

Aas sier at LO Stat slutter opp om frontfagsmodellen som innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet danner en norm som etterfølgende tariffområder følger.

-Frontfagsmodellen har tjent landet godt, og vi er helhjertede forsvarere av den. Men den er imidlertid ikke til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling. Staten har i 2020 hatt en mindrelønnsutvikling sammenlignet med frontfaget. Det må hensyntas i årets oppgjør, sier Aas.

Han peker også på at arbeidsbelastningen for statsansatte har økt betydelig under koronapandemien. Dette vises blant annet gjennom markant økt overtidsbruk, behov for utvidede turnus- og vaktordninger og behov for sentrale utvidelser av rammene for fleksitid.

-Mange har stått i frontlinjen med fare for egen helse og sikkerhet. Samtidig har de som jobber hjemmefra opplevd at skillet mellom arbeidstid og fritid er utvisket. De statsansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon og pandemien har for alvor vist betydningen av velfungerende statlige virksomheter og offentlige tjenester. Det bør også gjenspeile seg i lønna til de statstilsatte, konstaterer Aas.