Landsorganisasjonen i Norge er glad for at regjeringen, ved likestillingsminister Audun Lysbakken, i dag har lagt fram stortingsmeldingen om likelønn. Det er viktig at regjeringen nå tar helhetlige grep på likelønnsarbeidet. LO mener meldingen vil være et viktig og godt verktøy for det videre arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn.

– Med likelønnsmeldingen har LO fått et godt verktøy for det videre arbeidet med likelønn. En stor del av ansvaret hviler nå på partene i arbeidslivet. Skal vi nå målet om likelønn vil det kreve ulike tiltak i ulike tariffområder, både forsterket innsats mot sosial dumping i lavlønnsbransjer og sikring av lik avlønning blant funksjonærer og ledere. For LO er det viktig at vi finner løsninger som vil lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn. LO vil ta stafettpinnen videre i samarbeid med forbundene våre, sier LO-nestleder Gerd Kristiansen.

LO-sekretariatet vedtok 29. september i fjor åtte punkter for en offensiv likelønnsstrategi. Flere av punktene er allerede helt eller delvis fulgt opp av regjeringen, herunder likestilling av turnus og skiftarbeid og forsterket innsats mot sosial dumping og useriøse arbeidsgivere, med kvinner som særlig målgruppe. Ved vårens tariffoppgjør tok man også i bruk økte rammer for oppgjøret i statlig sektor. Forbedret treffsikkerhet gjennom sentralisert lønnsdannelse også i kommunesektoren og privat sektor kan sikre kvinners lønnsutvikling også i disse sektorene.

– Vi er også glade for at LOs krav om at alle arbeidsgiverne må utarbeide lønnsstatistikk som blir gjort tilgjengelig for de tillitsvalgte er et av tiltakene. Gjennomsiktighet og dokumentasjon er en avgjørende forutsetning for at likelønnsarbeidet kan drives framover både nasjonalt og på den enkelte arbeidsplass, sier Kristiansen.

– Stortingsmeldingen viser hvilken betydning det har for kvinners lønnsutvikling at de deltar fullt ut i arbeidslivet. Meldingen underbygger derfor hvor viktig det er at vi fortsetter arbeidet mot ufrivillig deltid. Kvinner taper karrieremessig og lønnsmessig på fravær fra arbeidslivet, enten de er helt ute av arbeidslivet en periode, eller de arbeider deltid, sier LOs nestleder Gerd Kristiansen.

LO er glad for at regjeringen vektlegger foreldrepermisjonens betydning for likelønnsspørsmålet. De tar nå et nytt, stort skritt i retning av en tredeling av foreldrepermisjonen, ved at mor og far/medforelder får en egen kvote på 12 uker hver. Det betyr at LOs krav om 52 ukers samlet permisjon fordelt med en tredel på mor, en tredel på far/medmor og en tredel til fordeling er innen rekkevidde. LO ser fram til en ytterligere økning av permisjonene til 14 uker for henholdsvis mor og far/medforelder, i tråd med Soria Moria II-erklæringen, ved kommende statsbudsjetter.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Horn, kommunikasjonsrådgiver i LO, tlf 23 06 16 87 / 916 36 694 – anders.horn@lo.no