Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund har vedtatt følgende uttalelse om sosial dumping i Europa.Lik lønn og like rettigheter for likt arbeid i Europa!

 Norsk Arbeidsmandsforbund støtter den europeiske føderasjonen for bygnings- og trearbeideres (EFBWW) kamp mot sosial dumping i Europa. Vi krever ordnede lønns- og arbeidsvilkår for samme type arbeid i hele Europa. Det må også legges til rette for best mulig helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, flere myndighetskontroller og bedre sanksjonsmuligheter mot lovbrudd og sosial dumping.

Framtidige EU/EØS-direktiv må inneholde konkrete tiltak som bidrar til å eliminere alle former for sosial svindel gjennom unndragelser av skatter, sosiale trygder og pensjoner, fiktive underentrepriser, ulovlig kontraktørvirksomhet, fiktive underentreprenører og falske egenforetak. Denne virksomheten bidrar i dag til utnyttelse og underbetaling av arbeidskraft i et stort omfang innenfor blant annet bygg- og anleggssektoren i Europa. Forbundet støtter den europeiske fagbevegelses kamp for et felles regelverk mot brudd på regler for arbeidstid, boforhold og underbetaling av arbeidstakere.

 Mange sør- og østeuropeiske land gjennomgår for tiden økonomiske krisetilstander som har gitt høy arbeidsledighet. Myndighetene i de europeiske land må forhindre at selskaper utnytter denne situasjonen med billig arbeidskraft. Vi krever derfor felles regler for sosial sikkerhet og et seriøst arbeidsmarked for alle arbeidstakere i EU/EØS. Anbydere og entreprenører må ansvarliggjøres bedre enn i dag. Selskaper som utnytter billige utenlandske arbeidere, for å vinne anbud, må straffes gjennom effektive sanksjoner i et felles regelverk.

 Norsk Arbeidsmandsforbund vil bekjempe sosial dumping over landegrensene og bidra til praktisering av ILO-konvenson 94 ved alle offentlige anbud. Gjennom et nært samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner og fagbevegelse er vi overbevist om at vi vil få med oss myndighetene til å se alvoret i situasjonen. Dette må føre til at en får på plass et europeisk regelverk som legger til rette for at alle skal få et anstendig arbeidsliv, boforhold og en lønn å leve av.