Lansering av strategi om sjeldne jordartsmetaller. Fra venstre: Peggy Hessen, LO-leder, Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO, Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri og Næringsminster Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund

Tirsdag 4. oktober lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri et strategidokument med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter. Det innefatter både utvinning og videre prosessering.

Klimakritiske mineraler

Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Permanentmagneter (supermagneter), som er en avgjørende bestanddel i for eksempel turbiner for vindkraft og motorer i elbiler, inneholder også en betydelig andel slike metaller. Tilgang til mineraler og metaller er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien og er en grunnleggende forutsetning for hele vårt levesett.

– Basert på vårt handlingsprogram, har Norsk Arbeidsmandsforbund drevet politisk arbeid for å drive fram en satsing på bergindustrien. Vi konstaterer at Regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at «vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring». Vi krever at Regjeringen, i samarbeid med fagbevegelsen, næringen og kommunene gjør ord til handling, og griper mulighetene som ligger i mineralforekomstene. Det bidrar til det grønne skiftet, det støtter distriktene, det skaper arbeidsplasser og det sikrer norsk selvforsyning, men også eksportmuligheter, sier forbundsleder Anita Johansen.

– Vi er klare for å sette i gang! Vi trenger en omstilling i norsk arbeidsliv og satsingen på arbeidsplasser som fremmer det grønne skiftet må intensiveres.  Vi har store forekomster av titan, kobber, jern og grafitt foruten Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller. Forekomstene kan gi tusener av nye arbeidsplasser i norske distriktskommuner, fortsetter Johansen.

Enormt potensiale i Norge

Norge har trolig Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune – det vil si en mineralforekomst av stor europeisk betydning. Norge har sterke industrimiljøer innen utvinning og videreforedling av mineraler og vi har tunge kunnskapsmiljøer innen bergverk og prosessindustri.

Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund

Strateginotatet ble overlevert til næringsminister Jens Christian Vestre på Næringslivets Hus i Oslo tirsdag 4.oktober 2022.

– Vi kan ikke åpne overalt, men vi kan åpne noe, sa en entusiastisk Vestre.

Økt tilgang til strategisk viktige råvarer er avgjørende for Europa – både for å gjennomføre en grønn omstilling av økonomien og av geopolitiske årsaker.

-98 % av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller kommer fra Asia, og kontrolleres av Kina og Russland, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Viktig sak for EU

Sjeldne jordartsmetaller er av EU ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene for «The European Green Deal» og fastsatte klima- og miljømål. En ny råvarelovgivning ventes ila våren 2023. EUs nye råvareinitiativ skal sikre tilgang til mineraler og råvarer.

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny mineralstrategi i løpet av 2022. Strategien skal blant annet tilrettelegge for at mineralnæringen i Norge kan bidra til FNs bærekraftsmål gjennom utvinning av mineraler som er nødvendige for elektrifiseringen og det grønne skiftet.

Det nye strateginotatet gir følgende anbefalinger:

  • Etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU.
  • Innføre økonomiske incentiver til kartlegging av kritiske mineralforekomster og ved investeringer i industriell produksjon. Risikoavlastning til kartlegging må omfatte private initiativer.
  • Redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter, herunder innføre en koordinert konsesjonsbehandling for mineralprosjekter.
  • Stimulere til økt og spisset satsing på FoU for de prosesstrinnene innen utvinning og videreforedling av sjeldne jordarter, som det i dag er ingen eller minimal kompetanse på i EU.

Last ned:

Strateginotat – Sjeldne jordarter og permanentmagneter

Sammendrag – Strateginotat sjeldne jordarter

Last ned presentasjon om notatets hovedanbefalinger