Mineralnæringen er en forutsetning i utviklingen av ny og miljøvennlig teknologi. Det er derfor et stort behov for å finne og utvikle nye mineralforekomster for å sikre velstandsutviklingen og overgangen til et grønnere samfunn.

Klikk på bildet

Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Europa bruker mer enn 20% av verdens mineraler, men produserer bare 2-3% selv. Norge sitter dermed i en risikofylt råvareposisjon, og satsing på egen utvinning er derfor svært viktig.

 

Vi bruker mineraler gjennom hele dagen

Mineralene er rundt oss, fra morgen til kveld. Vi er avhengige av dem for å få hverdagen til å gå rundt. Se på tidslinjene nedenfor, kjenner du deg igjen? Hold pekeren på f.eks. på Elbil og les mer!

Elbil Vindmøller Mobiltelefoner

Elbil

En elektrisk bil bruker tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil, omtrent 80 kg.

Vindmøller

En vindmøllepark på 1000 megawatt trenger 1500 tonn kobber, 600 tonn sjeldne jordmetaller, 100 000 tonn stål, 1000 tonn aluminium, 400 000 tonn sement samt metaller som sink og molybden.

Mobiltelefoner

I en mobiltelefon er det opp til 40 ulike metaller. Nesten alle smarttelefoner inneholder kvartskrystaller fra Austertana i Finnmark.

 

Det grønne skiftet krever mineraler

Fastlands-Norge har en variert geologi med muligheter for nye funn av mange mineralske råstoffer. Hver landsdel har sine spesialiteter. Påviste og antatte ressurser i bakken representerer en mulig verdi på nærmere 2500 milliarder kroner.

Pek på kartet for å se hvor vi har viktige mineralforekomster.

Det grønne skiftet krever mineraler
Finnmark Troms Nordland Trøndelag Innlandet Østlandet og Sørlandet Vestlandet

Finnmark

Jern, kobber, kvarts, gull, nikkel, PGE, nefelinsyenitt, skifer

Troms

Nikkel, PGE, grafitt, gull, kalsiumkarbonat, dolomitt

Nordland

Kobber, sink, gull, nikkel, bly, beryllium, kalsiumkarbonat, dolomitt, kvarts, grafitt, talk, marmor, kleberstein

Trøndelag

Kobber, sink, bly, kalsiumkarbonat, talk, skifer

Innlandet

Kobber, sink, nikkel, kalsiumkarbonat, skifer, kleberstein

Østlandet og Sørlandet

Kobber, gull, sink, nikkel, molybden, kobolt, niob, REE, sølv, flusspat, fosfat, blokkstein

Vestlandet

Titan, jern, kobber, gull, vanadium, olivin, fosfat, talk, kvarts, kalsiumkarbonat, skifer, pukk for eksport

Grafikk: Norges geologiske undersøkelse

På linje med FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 felles bærekraftsmål, der det grønne skiftet er et sentralt begrep.

Arbeidsmandsforbundet er opptatt av å nå målene FN har fastsatt innen 2030, og mineraler og grønn teknologi vil være avgjørende for å nå dem.

Norge er godt rustet for det grønne skiftet og er verdensledende innen gruveteknologi. Sammenlignet med andre land har Norge stort fokus på miljø, innovasjon og arbeidsmiljø. Vi har derfor en unik mulighet å bidra med produksjon og teknologi på veien mot det grønne skiftet.
TSM – en bærekraftig bergindustri For å styrke bærekraftsarbeidet har bergindustrien tatt i bruk rapporteringsprogrammet TSM. Det er et verktøy for å bedre ytelsen og sikre at viktige elementer blir håndtert ansvarlig. Viktige elementer i TSM er å:

  • Engasjere seg i lokalsamfunn
  • Drive best mulig miljøpraksis
  • Forplikte seg til sikkerheten og helsen til de ansatte og omgivelsene

Programmet bidrar til å sikre god dialog med interessegrupper, lokalsamfunn og urbefolkning, innføre bedre miljøstandarder og forplikter selskapene til å øke sikkerheten for ansatte og omliggende områder.