Rikslønnsnemda har i sak 5/2012 behandlet arbeidstvisten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i forbindelse med tariffoppgjøret 2012. Forbundsledern Erna Hagensen tar kjennelsen til etterrettning.

 

 

 

I dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda:  

  1. Vekteroverenskomsten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service gjøres gjeldende fra tidspunktet for Rikslønnsnemndas kjennelse til og med 31.03.2014 med de endringer som følger av avtale 228, samt det som følger av premissene i Rikslønnsnemndas kjennelse.
  2. Det generelle tillegget på kr 4,50 gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse.
  3. Det samlede kronetillegget på kr 8,- gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger.
  4. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før kjennelsen foreligger.
  5. Øvrige krav tas ikke til følge.

Dette innebærer at:
−Kr 4,50 etterbetales fra 8 juni.
−Fagbrevtillegget heves til kr 7,-
−Tillegget for helse/sosial og bom tilbakeføres
−Varslingsbestemmelsene endres fra 7 til 14 dager                                                                                                                                                                                                                                – Heving av heliport/flyplasstillegg med kr. 400,- til 1750,- for sertifiserte sikkerhetskontrollører
− Frontfagsbestemmelsene om omsorgspermisjon, velferdspermisjon, innleiebestemmelsene og at matpengesatsene fastsettes til kr 76,-

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun tar flertallets slutning til etterretning i denne saken. 
−Forbundet hadde heller ikke forventet å få medhold i alle de fremsatte påstandene ovenfor Rikslønnsnemda, sier Erna Hagensen.

Forbundslederen var medlem av nemda og støttet nemdas nøytrale medlemmer når det gjelder tjenestegrensetilleggene for Helse og sosialtjeneste og Bom på dagtid. Hun voterte for øvrig for de framsatte påstandene fra Norsk Arbeidsmandsforbund som ikke fikk medhold fra flertallet. Hagensen viser også til medlemmet Solbakkens bemerkning vedrørende organisasjonsstørrelse som er viktig i denne sammenheng.

Rikslønnsnemndas hele kjennelse kan lese her. 

Arbeidsmanden dekker også saken.