Tirsdag 8.oktober holdt Fafo seminar om kinesiske entreprenører på norske anlegg. Forbundsleder Anita Johansen deltok med et innlegg og i debatt.

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Forbundsleder Anita Johansen anbefaler at man deler opp kontraktene i større grad for å ivareta det norske anleggsmarkedet i konkurransen mot de store utenlandske selskapene.

– Norske entreprenører har tidligere gitt uttrykk for at de gigantiske kinesiske selskapene kan utgjøre en reell trussel mot et allerede presset anleggsmarked i Norge, sa forbundsleder Anita Johansen.

Forbundlederen understreket viktigheten av at norske myndigheter stiller strenge krav til alle utenlandske entreprenører, både kinesiske og andre. Et annet spørsmål er hvordan norske entreprenører takler en sterkere konkurranse fra utlandet.

-Jeg har en følelse av at vi vil se mer til kinesiske interesser i norske prosjekter i tiden som kommer og at kravene derfor må stilles på lik linje for å oppnå like vilkår i konkurransen om norske veiprosjekter, avsluttet Johansen. 

Nils Hæstad, leder av anleggsutvalget i Entreprenøforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), viste hvor stor samfunnsnytte det er å velge en norsk entreprenør sammenlignet med utenlandske.

De siste årene har det vært svært høy aktivitet innen norsk samferdsel, med en rekke investeringer i vei, jernbane og kollektivtiltak. Store anlegg har blitt bygget av entreprenører fra blant annet Spania, Italia og Kina. Noe av forklaringen er kombinasjonen av svak økonomisk utvikling og arbeidsledighet i flere europeiske land samtidig med rekordhøy aktivitet i Norge. Utenlandske entreprenører kan påvirke arbeidstakernes vilkår i bransjen og ha betydning for kompetanseutviklingen framover.

– I dag råder ulike konkurransevilkår der entreprenører som tilbyr dårlige lønns- og arbeidsvilkår går vinnende ut av anbudskonkurranser. Det som skiller seg ut mest hvis man sammenligner norske og utenlandske entreprenører dreier seg om lønn, feriepenger, boforhold og arbeidstidsbestemmelser. En del entreprenører har også statsstøtte, hvilket gir dem et konkurransefortrinn, sa Nils Hæstad fra EBA. 

Kina-kjenner Henning Kristoffersen ga et innblikk i Kinas utvikling de siste 30-40 årene.

Kinesiske entreprenører lar seg også friste av anleggskontrakter i Norge. Landet har en storstilt internasjonal strategi for bygging av infrastruktur.

-Kinas fremvekst er ikke noe nytt og landets globale investeringer i infrastruktur har vi sett over en lengre tid. De bygger enorme fabrikker, havner, T-baner og høyhastighetstog over hele verden. Dette har vært mulig fordi de har importert kompetanse fra andre land, sa Henning Kristoffersen.  

Fra venstre: Henning Kristoffersen (Kina-kjenner), Anita Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Nils Hæstad (EBA) og ordstyrer Anne Mette Ødegard (Fafo).

Seminaret ble avsluttet med en debatt mellom deltakerne. Her kan du se opptak fra arrangementet.