Uttalelse av forbundsstyret Oslo 4. september 2019

Det var med sjokk og vantro Norsk Arbeidsmandsforbund den 20. august 2019 mottok en dom fra Arbeidsretten som stadfester at arbeidsgivere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det innebærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem. 

Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeidstakers rettigheter flere tiår tilbake i denne bransjen.

Det er NHO, som var LOs motpart i Arbeidsrettens sak, som må stilles til ansvar. De har prosedert sin sak vel vitende om at dette vil ha svært negative konsekvenser for renholderne i privat sektor.  Det er ikke overraskende at arbeidsgivere har et avvikende syn på lønn og godtgjørelse for arbeid sett opp mot det arbeidsfolk anser som rimelig. Der imot er det oppsiktsvekkende at deres holdning er at arbeidstid ikke skal lønnes i det hele tatt. Det stadfester mistanken om at NHO i virkeligheten ønsker seg et samfunn der arbeidstakere i praksis er uten rettigheter og må innrette seg etter lunefulle arbeidsgiveres innfall.

Saken om reisetid mellom oppdrag har lenge vært en krevende sak mellom partene. Den har sådd tvil om allmenngjøringsinstituttet og NHO har langt på vei satt en effektiv en stopper for arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i renholdsbransjen. Dette har de greid ved å så tvil om hvordan regelverket skal forstås. Dette har blant annet medført at arbeidstilsynet ikke lenger prioriterer tilsyn i bransjen. Den har også medført at vilkårene for renholdere med tariffavtale, på flere punkter er dårligere enn for renholdere som ikke er omfattet av tariffavtale. Tilliten til at NHO virkelig ønsker en bransje der man konkurrerer på like vilkår er derfor kraftig svekket. At NHO står sammen med oss i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er etter dette ikke lenger troverdig. At arbeidsgiverne virkelig ønsker en bransje med økt status og høy kompetanse, har blitt ord uten innhold i festtaler.

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ikke la denne saken ligge. Flere senere tvistesaker har vist at arbeidstidsbegrepet og prinsippet om at man skal ha lønn for den tiden man står til arbeidsgivers disposisjon, er under angrep. Arbeidsrettens dom har medført betydelig oppstandelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og den oppfattes med rette som svært urettferdig. Norsk Arbeidsmandsforbund vil derfor bruke tiden godt frem mot neste hovedoppgjør for å endre tariffavtalen på dette punktet. I mellomtiden vil forbundet vurdere hensikten med pågående samarbeidsprosjekter med NHO Service og Handel. Vårt krav er at det ikke skal herske noen tvil om at tiden man benytter for å forflytte seg mellom arbeidssteder er å regne for arbeidstid, og skal lønnes på lik linje med annet arbeid.