Forbundsleder Anita Johansen vil ha en avklaring når det gjelder å få på plass et nytt deponianlegg

Onsdag 26. februar arrangerte Industri Energi et seminar om farlig avfall der forbundsleder Anita Paula Johansen holdt innlegg.

-Deponiproblematikken er svært utfordrende og det er viktig å drøfte gode løsninger som både ivaretar industriens behov og målsettingene mot det grønne skiftet., sa Johansen.


Vil ha avklaring

I dag deponeres farlig avfall fra industrien og andre på Langøya. Avfallsdeponiet på Langøya har tjent det norske samfunn og norsk industri godt, men er snart fullt (2024). Alle vil ha trygg behandling av farlig avfall, men ingen vil ha et deponi i sitt nærområde. Industrien trenger et alternativ når Langøya er full og det trengs en avklaring fra politikerne.

-Norsk Arbeidsmandsforbund stiller seg bak LO og andre aktører som over lang tid har poengtert nødvendigheten av en avklaring når det gjelder å få på plass et nytt anlegg for håndtering av farlig avfall i Norge, sa forbundsleder Anita Johansen.
Utsettelse rammer arbeidsplasser

En konsekvens av ytterligere utsettelser kan medføre nedleggelser og utflytting av viktige arbeidsplasser. Tiden er nå i ferd med å renne ut for deponiet på Langøya og ny lagringskapasitet må på plass i nær fremtid.

-Vi kan ikke akseptere at en industri som er avhengig av langsiktighet og tydelige rammebetingelser blir kasteball i et politisk spill, understreket Johansen.
Mineraler og det grønne skiftet

Mineralnæringen og øvrig industri er en forutsetning for det grønne skiftet. Mineraler og metaller er nødvendige for at en rekke produkter og produksjonssystemer skal bli bærekraftige. Elektrifisering av f.eks. bilparken har vist hvordan næringen etterspør andre råstoffer enn den tradisjonelle bilbransjen. Verden står samlet i målet om å realisere det grønne skiftet.

-En av utfordringene er å skaffe til veie råstoffene som kreves for å nå målet. En forutsetning er også en seriøs debatt rundt gode deponeringsløsninger der det er behov for dette, avsluttet Johansen.

Johansen poengterte at debatten rundt avfallsdeponi preges av lite kunnskap og at vi trenger bedre kunnskap om myter og sannheter knyttet til farlig avfall, gjenbruk og sikker sluttdeponering av farlig avfall.
Ekspertutvalgets rapport

Johnny Stuen, Teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo og deltager i ekspertutvalget. gikk gjennom ekspertutvalget utredning om farlig avfall.

Regjeringen nedsatte et utvalg 15. april 2019 som hadde i oppgave å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget ble ledet av Ingrid Riddervold Lorange, og la fram sin rapport 4. november 2019.

-Myndighetenes rolle bør være å bidra til sikre forutsigbare, sirkelære løsninger og tilretteleggelse for nødvendig sluttbehandlingskapasitet, sa Stuen.

Rapporten som kom for en tid tilbake har ikke har gitt noen entydige svar, men mener ekspertuvalget mener mengdene farlig avfall kan reduseres. Fram mot 2035 anbefaler de et bredt sett av virkemidler for å oppnå dette. De konkluderer også med at det vil fortsatt være behov for deponi når dagens deponi på Langøya i Vestfold er fullt.

-Man venter på den perfekte løsningen. Derfor prioriteres ikke forbedringer av eksisterende deponiløsninger, avsluttet Stuen.