Regjeringen kom i pensjonsmelding i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Frem til 2036 skal pensjonsalderen øke med ett år. Samtidig har LO fått gjennomslag for en sliterordning og en bedre uførepensjon. Hvorfor gjøres dette og hva betyr pensjonsforliket for arbeidsfolk?
LO arrangerer pensjons-webinar for tillitsvalgte. Logg deg på og hør samfunnsøkonomene og pensjonsekspertene Ebba Boye og Ragnar Bøe Elgsaas forklare hva som er konsekvensene av pensjonsforliket og hva som er LOs politikk. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål under møtet.

Tidspunkt:

29. april: 08.30 – 09.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkxOTE3M2YtODUwZC00MjdmLTgyODItMmVjODRlZTY2MGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222e7cf8e2-ddef-42d9-8ad3-fab231bb071e%22%2c%22Oid%22%3a%221eae58d0-2702-4b89-bc19-f27cc6c7e464%22%7d