Fra venstre: Yngve Carlsen fra Norsk Flygerforbund, Anita Paula Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund og Trond Erik Thorvaldsen fra Norsk Artbeidsmandsforbund.

Norsk Arbeidsmandsforbund, ved nestleder Anita Johansen, deltok i dag på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og ga kommentarer fra LOs samferdselsutvalg med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2019.

Her kan du se opptak fra høringen

Helse, miljø og sikkerhet innen samferdselsektoren

Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping. LO er spesielt opptatt av at transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse, og som ivaretar de ansatte i transportsektoren. Samferdselssektoren er den største oppdragsgiveren innen anleggsbransjen, og har stor påvirkning på utviklingen av bransjen og et betydelig ansvar.

-Antallet alvorlige arbeidsulykker i anleggssektoren, også med døden til følge, er økende. LO mener derfor at man må sikre at oppdragsgiver stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og faste tilsettinger samt norsk lønns- og arbeidsvilkår i alle anleggskontrakter, sier nestleder Anita Johansen.

LO vil som tidligere fremheve de gode erfaringene vi har med LO koordinatorer på de store utbyggingsprosjektene, og mener at det er viktig å ha godt etablerte ordninger også på de store samferdselsprosjektene.

Veiformål

LO konstaterer at budsjettforslaget for 2019 på drift og vedlikehold på vei ligger under årlig gjennomsnitt for vedtatt Nasjonal transportplan (NTP). Dette innebærer at bevilgningene må økes ytterligere for hvert kommende år i denne seksårsperioden for at målsetningene i vedtatt NTP skal nås. Budsjettforslaget legger opp til overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkene. LO mener at forhold knyttet til de ansatte i prosessen må være tydelige og sikre de ansattes rettigheter. Vage løsninger bidrar til usikkerhet og kompetanseflukt.

LO vil fremheve at staten ved offentlige anbudsprosjekter i veisektoren vektlegger tilbyders kompetanse, kvalitet og økonomiske status. Det er positivt at samferdselsdepartementet vil utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveier. Dette vil innebære nødvendige standardkrav.

– Det en forutsetning at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte i alle ledd i kontraktskjeden og at enhver form for sosial dumping blir forhindret og at antall ledd i underentreprisen reduseres til et minimum. Det forutsettes også at tydelige krav til lærlinger ivaretas i kontraktene, sier nestleder Anita Johansen.


Kystforvaltning

LO understreker viktigheten av videre framdrift av fornyingsplanen for Kystverkets fartøy. Dette er helt nødvendige tiltak som vil bidra til fornyelse av flåten, slik at de kan ivareta dagens og fremtidige krav.

Regjeringen påpeker også i budsjettforslaget at den vil komme tilbake til videre behandling av skipstunnelen på Stad på «egnet måte».

– LO vil minne om at i Nasjonal transportplan ligger Stad skipstunnel inne med byggestart i 2021, sier nestleder Anita Johansen.

Her kan du lese hele høringsnotatet