Tirsdag 16. oktober deltok Norsk Arbeidsmandsforbund ved nestleder Anita Paula Johansen på høring i Næringskomiteen. Hun var kritisk til avviklingen av Lunckefjell og salg av Mesta, men positiv til den økte bevilgningen for å legge til rette for ny vekst i mineralnæringen.

Mineralnæringa

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer arbeidstakerne i mineralnæringen. Det er positivt å registrere at regjeringen nå vil legge til rette for ny aktivitet og vekst i næringen. Dette forutsetter en betydelig satsing på kartleggingen gjennom Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den foreslåtte driftsbevilgningen på 10 millioner kroner er en begynnelse.

Forbundet stiller seg positiv til at departementet tar sikte på en rask oppfølging av den kommende evalueringen av mineralloven, samt en vurdering av avfallsdeponeringen i gruveindustrien. Forbundet forutsetter at partene i bransjen blir delaktige i disse prosessene.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Svalbardsamfunnet er sårbart og effekten av avvikling over tid vil kunne innebære redusert næringsvirksomhet, transporttilbud og nedgang i den norske tilstedeværelsen i området. Det er derfor avgjørende at det legges til rette for et levedyktig Svalbard-samfunn og økt næringsvirksomhet. Samtidig må Store Norske opprettholdes som en viktig aktør. Det forutsettes derfor at staten legger til rette for at Longyearbyen får den nødvendige bærekraft til å opprettholde bosettingen og aktiviteter på dagens nivå i fremtiden.

-Vi er kritiske til avviklingen av Lunckefjell da denne har et stort inntjeningspotensiale , sier Anita Paula Johansen.

 

Mesta AS
Norsk Arbeidsmandsforbund som organiserer arbeidstakere i Mesta AS, registrerer at regjeringen også for 2019 ber om en fullmakt til gjennom salg av aksjer, å redusere eierskapet i Mesta AS, helt eller delvis. Selskapet spiller i dag en viktig rolle i bevaring av vegkapital og derigjennom trafikksikkerhet i Norge.

– At selskapet over lang tid ligger ute med salgsfullmakt, uten konsekvensutredning og en helhetlig eierskapspolitikk er uheldig og skaper usikkerhet blant de ansatte om deres fremtid, sier Anita Paula Johansen.

Forbundet anmoder derfor om at en slik salgsfullmakt av Mesta AS, ikke fornyes.