-Dette er gode nyheter og et skritt på veien. Det kommer å kreves mange tiltak over lang tid for å sikre at anleggsfolk har en jobb å gå til etter koronakrisen, sier forbundsleder Anita Johansen.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund krever i sin uttalelse flere tiltak for å hindre arbeidsledighet i anleggsbransjen. 

Tirsdag vedtok Stortinget «Krisepakke 3» som gir 600 millioner kroner ekstra til vegformål. Det meste av dette går til drift og vedlikehold.

– Vi er klare. Pengene gir økt aktivitet i anleggsbransjen på mange viktige tiltak. Dette vil raskt bidra til å få flere hender i arbeid. Spesielt innen vårt område går det fort fra bevilgning til første spadestikk, sier Bjørn Laksforsmo – som er direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold. 

Prioriteringer

Vegvesenet er nå i gang med arbeidet med å prioritere ulike tiltak og ruller i løpet av kort tid ut de første oppdragene. Vegvesenet har mange viktige tiltak som blitt utsatt på grunn av manglende bevilgninger.

– Vi gjør nå de siste prioriteringene. Våre tiltak vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vegene. Ekstrabevilgningen vil gi oss muligheten til tiltak på blant annet asfalt, rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer. De detaljerte listene er ikke klare ennå, men det jobbes med å få de på plass med det første, sier Laksforsmo. 

50 ulike kontrakter

I tillegg til den nye tiltakspakken har Statens vegvesen allerede lyst ut på opprinnelig tildeling innen drift og vedlikehold for å «holde hjulene i gang». Så langt i år er det snakk om 50 ulike kontrakter. Av disse er 30 asfaltkontrakter på riksveg.

I tillegg kommer arbeid med tunneldrift, bruvedlikehold og rekkverk. Flere mindre oppdrag, som trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger er også utlyst. Tiltakene settes raskt i gang og er over hele landet.

Viktig samfunnsoppgave

God infrastruktur er en viktig forutsetning for framtidig verdiskaping, sysselsetting, bosetting og god næringsutvikling, både i distriktene og i sentrale deler av landet. 

– Vi er avhengige av trygge og framkommelige veger. Varer skal fraktes, ambulanser og andre nødetater skal fram, offentlig transport må fungere og vanlige folk skal ha muligheten til å forflytte seg, selv om samfunnet er sterkt preget av korona-situasjonen. Dette er Statens vegvesens hovedfokus nå. Vi skal legge til rette for at entreprenørene får gjøre jobben sin, sier Bjørn Laksforsmo i meldingen.