Fellesforbundet og Norsk Industri kom til enighet fredag kveld. Foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet

Fellesforbundet og Norsk Industri kom fredag kveld til enighet i årets hovedoppgjør, etter mer enn 22 timer på overtid. Økt lønn, likhet ved forskuttering av sykepenger og en bedre avtale for offshorearbeidere er noen av Fellesforbundets gjennomslag.

– Det er tøffe tider for landet. Vi har vært ansvarlige, men ikke naive, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Jeg vil gratulere Fellesforbundet med et godt resultat, som både styrker medlemmenes kjøpekraft og gir økt trygghet for arbeidsplasser og sysselsetting, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det gis 50 øre timen i generelt tillegg, minstelønnssatsene økes, det skal forhandles lokalt der det er rom for det, og Fellesforbundet har kjempet fram en rekke andre rettferdighetskrav. 

Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som finner sted annethvert år og der det ikke bare skal forhandles om lønn, men at også andre elementer i tariffavtalene kan forhandles om.

Årets oppgjør er et forbundsvist oppgjør. Det såkalte frontfaget i industrien forhandler først og setter normen for de øvrige oppgjørene i privat og offentlig sektor ut fra hva konkurranseutsatt industri kan tåle av lønnsvekst.

Frontfagsmodellen så dagens lys i 1966. Daværende forskningsdirektør i SSB, Odd Aukrust, slo fast at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av hva industrien tåler.

– Frontfagsmodellen er helt sentral i den norske lønnsdannelsen, og en grunnpilar i den norske modellen. Derfor er det avgjørende å slå ring om den når situasjonen både nasjonalt og ellers i verden er så utfordrende som nå, slår LO-lederen fast.

Les alt om resultatet i årets oppgjør hos Fellesforbundet.no.