Forbundssekretær Frode Engen vil ha mere penger til NVE.


Først publisert i Klassekampen 15 08.2023.
 
Denne uken har nyhetsbildet vært dominert av de enorme nedbørsmengdene i store deler av Sør-Norge. Flere tusen er evakuert og mange har mistet hus og hjem.
 
På et døgn fikk mange nedbør som tilsvarer over gjennomsnittet for en hel måned. Dette er tall som bør skremme de aller fleste. Våre medlemmer som jobber med ras- og flomsikring, håper at dette vil bli Forfall på kritisk nivå en vekker.
 
Forfall på kritisk nivå
 
Ekstremværet har ført til store skader på infrastruktur og flom og ras har skapt store utfordringer. Kommuner, fylker og andre instanser har gjort en kjempeinnsats sammen med lokale entreprenører for å prøve å redusere skader. Til tross for en god innsats fra mange, vil nedbøren føre til store ødeleggelser som må repareres etter at vannet har trukket seg tilbake.  
 
Vi har over mange år pekt på at forfallet vårt på vann, avløp og overvannshåndtering i kommuner er på et kritisk nivå. Nå har vi fått en kraftig realitetsorientering om fremtidige utfordringer. En sak er sikker: Flom og rassikring gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må settes høyere på agendaen og få mere midler.  
 
Billigere å forebygge enn å reparere
 

Vi ser at overvannsystemer og stikkrenner ikke er bygd for ekstremvær. Elver og vassdrag ikke er fulgt opp med flomsikring og mudring, og klarer derfor ikke å håndtere de store vannmengdene som har kommet. Men tiltak virker! For eksempel viser satsingen i Brandbu sentrum, der NVE brukte 130 millioner på flomsikring, hvor viktig det forebyggende arbeidet er.  Samfunnsøkonomisk er det mye rimeligere å jobbe forebyggende enn å reparere. Å sette i stand viktig infrastruktur som veg og jernbarne er dyrt og krever store ressurser.  

Mange steder har vannet påført vei- og banestrukturer så store skader at det ikke bare er en kvikkfiks som trengs – her må det store investeringer til for å lage en helt ny infrastruktur. Også infrastruktur som strøm, internett og vann og avløp har fått store skader som må repareres før veger og plasser kan settes i stand igjen. I tillegg kommer alle eiendommer og offentlige arealer som må ryddes og repareres. Dette vil bli en voldsom kostnad, spesielt for fylker og kommuner, som ikke får dekket kostnadene via forsikringer. Det tærer på en allerede pressede budsjetter.  

 
Takker arbeidsfolk
 
Jeg ser positivt på Jonas Gahr Støres lovnader om økt innsats. Fylker og kommuner trenger ikke bare hjelp økonomisk, men også med kompetanse slik at vi kan utbedre skader og samtidig forebygger nye skader. For å sikre folk og infrastruktur må NVE få økte midler og flomskadede områder må settes i stand til å ta imot ekstreme nedbørsmengder i framtida.  
 

Jeg vil avslutte med å rette en stor takk til alle som bidrar med å redusere skadene, hjelpe evakuerte og opprettholder viktige samfunnsfunksjoner. Våre medlemmer i anleggsbransjen og NVE står klare med kompetansen som kreves, og de tar gjerne jobben med å utbedre skader og flomsikre vassdrag hvis det blir lagt midler på bordet. For opprydding må til og da må vi samtidig sikre oss for framtida.  

Frode Engen,

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund