Dialogmøte skal gjennomføres senest innen sju ukers sykefravær, og det er arbeidsgiver som kaller inn. Her skal den sykemeldte arbeidstaker delta. Sykmeldte kan ha med seg tillitsvalgte i møtet. Hvis det foreligger tungtveiende grunner, f.eks. at sykdommen er så alvorlig at det er åpenbart ikke aktuelt med noen form for arbeid innen rimelig tid, vil det ikke bli avholdt dialogmøte.