De tillitsvalgte er de organiserte arbeidernes «folkevalgte» representanter og er deres støttespillere på arbeidsplassen.

Tillitsvalgtfunksjonen gir reell innflytelse, medbestemmelse og påvirkning av ansattes arbeidsforhold. De tillitsvalgte skal skoleres i lov – og avtaleverk, slik at de hele tiden er oppdatert på arbeidslivets spilleregler. Alle saker som det hersker uenighet om i en tariffbedrift kan bringes inn til forhandlinger mellom organisasjonene som eier tariffavtalene. De tillitsvalgte er organisasjonens representant på arbeidsplassen og skal være en forsikring for at arbeidsfolk blir behandlet hensiktsmessig og rettferdig.