Arbeidsmandsforbundet Erna Hagensen– Forslag til statsbudsjett den blåblå regjering har lagt fram er et slag mot arbeidsfolk, sier forbundsleder Erna Hagensen. Ikke uventet er det et budsjett til fiffen og de med mer enn nok fra før, mens vanlige arbeidsfolk, uføre og fellesskapet får mindre å rutte med.

Regjeringen gjør kraftige kutt i formueskatten, slik at et velstående par med formue på 200 000 000 og med 3 000 000 inntekt fra aksjeutbytte får 446 000 kroner i skattelette, mens en familie med vanlig inntekt og ingen formue får 1340 kr årlig. Men når regjeringen legger på økte barnehageutgifter og annet, blir det mindre å rutte med.

— Dette, i kombinasjon med betydelig økt privatisering av offentlig sektor, gjør at denne regjeringen fører oss i feil retning, slår forbundsleder Erna Hagensen fast. Jeg er bekymret for den såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen som vil innebære omfattende endringer av f.eks. Statens vegvesen og Kystverket. Dette vil nok bety færre ansatte og dårligere tjenester til våre innbyggere. Det virker som det er et mål i seg selv med færre ansatte, uten at man tar hensyn til konsekvensene.

— En slik politikk er uheldig, sier Hagensen. Jeg ser de vil ingangsette privat samarbeid på flere veistrekninger. Vår erfaring fra Bondevikregjeringen er at OPS blir dyrere enn offentlig finansiering, og at man dermed taper penger som kunne vært brukt på andre samferdselsprosjekter. Jeg er heller ikke videre imponert over satsingen på samferdselssektoren. Regjerningen legger seg på samme nivå som den rødgrønne regjeringen.  Dette er overraskende tatt i betraktning alle de lovnader som de nåværende regjeringspartiene kom med i valgkampen for ett år siden.

— Det er også uheldig at de opprettholder fradraget for fagforeningskontingent på 2013 nivå. Det burde økes eller i det minste lønnsjusteres i årets budsjett. Fortsetter dette vil fradraget forringes over tid. Jeg er også bekymret for at man overfører det meste av midlene fra treparts-bransjeprogram til Arbeidstilsynets generelle driftspost. Ved å overlate ansvaret for treparts bransjeprogram f.eks. innenfor renhold til et forvaltningsorgan, fraskriver regjeringen seg sitt ansvar som part i dette viktige arbeidet i kampen mot sosial dumping. Jeg er tilfreds med at man opprettholder RVO-ordningene for renhold, sier Hagensen.

− Jeg finner heller ingen løft på fagutdanningsiden, slik at satsing på ungdom innenfor f.eks. anleggsbransjen ikke er tilstedeværende i dette budsjettet sier Hagensen.

— Dette budsjettforslaget  gavner kun de rike og ikke arbeidsfolk og fellesskapet i Norge, konkluderer Hagensen.