Den 26. oktober ble det holdt høringsmøte i Stortingets Næringskomité. Forbundsleder Erna Hagensen var til stede for å gi forbundets innspill til statsbudsjettet for 2018. Som følge av at Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer store deler av arbeidstakerne i de berørte selskaper, hadde Erna Hagensen følgende merknader til regjeringens forslag.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Norsk Arbeidsmandsforbund konstaterer at regjeringen i forslag til statsbudsjett foreslår og oppheve driftshvilen og iverksette avvikling av driften i SNGS gruvene Lunckefjell og Svea Nord på Svalbard. Forbundet registrerer at regjeringens beslutningen er tatt til tross for positive lønnsomhetsanalyser i tilknytning til fremtidig drift av Lunckefjell.

Svalbardsamfunnet er sårbart og effekten av avvikling over tid vil kunne innebære redusert næringsvirksomhet, transporttilbud og nedgang i den norske tilstedeværelsen i området. Det er derfor avgjørende at det legges til rette for et levedyktig Svalbardsamfunn og økt næringsvirksomhet. Turistnæringen er økende, men denne er også avhengig av tilgjengelig transport til og fra øya. I tillegg må det forebygges mot at økt turisme medfører for store miljøbelastninger i naturen og i havområdene rundt Svalbard.

Store Norske har gjennom hele sitt virke hatt en viktig samfunnsoppgave for staten gjennom å være en bærebjelke i et levedyktig samfunn på Svalbard. SNSG har gjennom årtier bidratt til finansieringen av økonomien i hele Longyearbyen. Det forutsettes derfor at staten legger til rette for at Longyearbyen får den nødvendige bærekraft til å opprettholde bosettingen og aktiviteter på dagens nivå i fremtiden.

Suverenitetshåndhevelse i henhold til Svalbardtraktaten er også svært viktig, ut over de næringspolitiske forhold på Svalbard. Norge må unngå at denne blir svekket gjennom omfattende norsk fraflytting eller overtakelse av landområder og etablering av utenlandske virksomheter i områder, etter en viss tid, som er forlatt av norske interesser.
Ved en eventuell avvikling i Lunckefjell og Svea Nord, slutter forbundet seg for øvrig til de vurderinger og målsettinger som er gjort i tilknytning til SNGS fremtidige hovedvirksomhet bl.a. i tilknytning til videre drift av gruve 7. Forbundet forutsetter videre at nødvendige pensjonsforpliktelser i forhold til ansatte i selskapet blir ivaretatt som angitt i proposisjonen.

Mesta AS
Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Regjeringen også for 2018 ber om en fullmakt til gjennom salg av aksjer, å redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis, jfr. XVI endring i statlige eierposter.
Forbundet vil som tidligere understreke at Mesta AS fra etableringen i 2003 fram til i dag har utviklet seg til å bli et solid selskap med bred dekning over hele landet. Hovedvekten av aktiviteten i selskapet er i dag knyttet til drift og vedlikeholdsoppgaver i det norske veinettet. Mestas kompetanse og organisasjon er utviklet gjennom godt samarbeid mellom eier, ledelse og ansatte i over 14 år.
Selskapet spiller i dag en viktig rolle i bevaring av vegkapital og derigjennom trafikksikkerhet i Norge. At selskapet over tid ligger ute for salg uten konsekvensutredning og en helhetlig eierskapspolitikk er uheldig og skaper usikkerhet blant de ansatte om deres fremtid.
Norsk Arbeidsmandsforbund er uenig med regjeringens tidligere argumentasjon at det ikke foreligger tungtveiende grunner for et statlig eierskap i Mesta AS. Ivaretakelse av trafikksikkerhet og veinett gjennom kompetanse og erfaring er etter forbundets mening et sentralt samfunnsansvar på linje med andre viktige eieroppgaver som staten innehar. Norge har et klima og en utstrekning som stiller svært høye krav til de ansattes kompetanse og erfaring med ulike veistrekninger. Vintervedlikehold, ekstremvær og uforutsette hendelser som ras og temperatursvingninger har gjort behovet for den kompetanse dette selskapet innehar helt nødvendig for norske veimyndigheter.

Hvis man gjennom et utsalg av selskapet mister denne kompetansen vil det være vanskelig å erstatte denne i framtiden. Et utsalg vil ikke kunne garantere mot at økonomiske insentiver som økt lønnsomhet og risikostyring bli førende hos nye eier. Dette kan føre til reduksjon av ansatte, mer innleie og økt press på arbeidstid og HMS. Denne bransjen har allerede en alt for høy ulykkesrisiko som følge av bl.a økte krav til produktivitet hos de ansatte. Forbundet anmoder derfor om at en slik salgsfullmakt av Mesta AS, ikke fornyes.