Enighet om forslag til overenskomst for skianlegg 2012-2014.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-reiseliv har etter ordinære lønnsforhandlinger i kveld kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for skianlegg 2012-2014:

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet og anbefaler følgende nye forslag til overenskomst for skianlegg.

 ENIGHET OM FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR SKIANLEGG 2012-2014

 Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-reiseliv har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for  skianlegg 2012-2014:

 Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet  

 Forslaget har følgende hovedpunkter:

 Det gis et generelt tillegg på kr. 1,25 per time.

I tillegg gis kr. 1,- per time.

Ovennevnte tillegg gis både på individuell lønn og på minstelønnssatsene.

 § 6 Overtid

Pkt d. Matpenger økes fra kr 74,- til kr 76,-.

 Krav om bedriftshelsetjeneste.

Bedriften besørger bedriftshelsetjeneste for helårsansatte.

 Omsorgspermisjon

Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med aml § 12-3.

 Til pkt 1.2. Innleie av arbeidstakere. Nye avsnitt etter andre setning:

Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML §14-12 a, (forslag i Prop 74L).Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke bilagene i Overenskomsten for Skianlegg.

 Kontakpersoner:

Forbundsekretær:  Thorbjørn Jungård tlf. 90 15 85 78