Søndag 14.januar presenterte en utvidet regjering sin nye politiske plattform. Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, mener at politikken som Høyre, FrP og Venstre fremmer bidrar til å svekke det organiserte arbeidslivet og den norske modellen. Plattformen til regjeringen utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er lite konkret på områder som er viktig for arbeidsfolk.

Ikke ett ord om sosial dumping
Til tross for at regjeringen hevder at de tar arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på alvor, nevnes ikke dette med ett eneste ord i plattformen. Dette er en indikasjon på at regjeringen ikke tar problemet på alvor. Sosial dumping øker innenfor mange bransjer, og løfter om tiltak må følges opp med bevilgninger i budsjettene. Der sviktet regjeringen i forrige periode.

– Vi må ta et ordentlig tak for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten. Vi vet at mange av bedriftene som driver med dette, også driver med annen type kriminalitet, som menneskehandel, prostitusjon, narkotika og hvitvasking av penger. Derfor er det viktig at vi får midler til å rydde opp i dette, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Risiko for ytterligere svekkelser av arbeidsmiljøloven
Regjeringen skriver at de vil fortsette arbeidet med å «modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven». De endringene som kom i forrige periode handlet om mer utrygghet og dårligere vilkår for arbeidsfolk, da de åpnet opp for midlertidige ansettelser og mer kvelds- og helgejobbing. Det er derfor grunn til å frykte at de vil komme nye lignende forslag.

Fagforeningsfradraget mister verdi
I tillegg skal fagforeningsfradraget fryses på 2017-nivå. I realiteten innebærer dette at det fryses på 2013-nivå, noe som er en svekkelse av fradraget på 20 prosent innen perioden er omme. Sterke og slagkraftige fagforeninger er viktige for å skape et godt og trygt arbeidsliv. Fagforeningsfradraget er et viktig bidrag til et organisert arbeidsliv som under Høyre-Frp-Venstre-regjeringen stadig mister sin verdi.

Et inkluderende arbeidsliv
IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet og gjelder til 2018. Regjeringen sier nå at de ønsker en «kritisk gjennomgang» før «eventuell fornyelse». Disse formuleringer skaper usikkerhet rundt IA-avtalen, som fagbevegelsen stått på barrikadene for å få gjennom. Hva de mener med dette gjenstår å se, men det er klokt å være på sin vakt.

Penger til pensjon
Avtalefestet pensjon (AFP) er en viktig del det organiserte arbeidslivet. I plattformen fremkommer det at regjeringen ikke vil øke statens bidrag til AFP utover dagens nivå. AFP var en del av pensjonsforliket, der statens bidrag til finansieringen av ordningen var betinget at den også ble gjort gjeldende for alle ansatte i tariffbundne bedrifter – også de uorganiserte.

-Vi går ut fra at regjeringen står ved sine forpliktelser fra pensjonsforliket, sier Erna Hagensen.