Arbeidet mot sosial dumping i renholdsbransjen må fortsette med full styrke gjennom treparts bransjeprogram og effektiv kontrollvirksomhet utført av Arbeidstilsynet og andre kontrolletater, krever Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

Uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 2019:

Innen servicebransjen er organisasjonsgraden lav, tariffavtaledekningen dårlig og sektoren preges av lav lønn, mye deltid og midlertidige stillinger. Dette har resultert i dårlige lønns- og arbeidsvilkår og pensjon for eksempelvis renholdere, vektere og andre serviceyrker.

Renhold er en bransje under sterkt press med et stort innslag av useriøse aktører, svart arbeid og kriminalitet i mange former. Vi ser en utvikling der renholdere må utføre en større jobb på kortere tid, og mange ender derfor med å jobbe mange timer gratis per uke for å få gjort jobben de er satt til. Problemet forsterkes av at særlig offentlige innkjøpere kun fokusere på pris ved inngåelse av kontrakter med renholdbedrifter.  Sånn kan vi ikke ha det i norsk arbeidsliv. Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte krever derfor at må etableres rutiner for offentlige anbud i renholdsbransjen, med krav til kvalitet, kompetanse og helse, miljø og sikkerhet. De som ikke følger reglene må bli holdt ansvarlige.

Arbeidet mot sosial dumping i renholdsbransjen må fortsette med full styrke gjennom treparts bransjeprogram og effektiv kontrollvirksomhet utført av Arbeidstilsynet og andre kontrolletater. Landsmøtet aksepterer ikke den nedtrapping av tilsynskontroller som har oppstått som følge av vedtak i allmengjøringsnemda om at alle renholdsvirksomheter som har tariffavtaler skal unntas fra allmengjøringsforskriften. Dette vedtaket bør snarest omgjøres slik at tilsynet kan iverksette kontroller for avdekking av bl.a. sosial dumping. Vi krever at renholdere skal utføre arbeidet sitt i en normal arbeidsdag, i et tempo man kan tåle og timer man kan leve av.

Ved pensjon blir følgene av et urettferdig arbeidsliv ekstra synlige. Med dagens pensjonssystem får man ikke uttelling for den første delen av inntekten, noe som rammer lavlønnsyrker og deltidsarbeidende hardt. De som rammes hardest av dette er bl.a. kvinner i lavlønnsyrker.

Landsmøtet krever pensjon fra første krone på all arbeidsinntekt uavhengig av stillingsprosent og at innskuddspensjonen må heves. Arbeidsfolk skal behandles med verdighet, også etter fylte pensjonsalder. En framtidig samordnet tariff-festing i private tjenestepensjonsordninger vil kunne sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, samt redusere risikoen for at arbeidsgivere kutter i pensjonen for å spare penger.