Ny rapport om renholdsbransjen


Foto: Ilja Hendel

Renholdernes lønn har blitt noe bedre de siste årene, men bransjen har fortsatt arbeidsmiljøutfordringer, blant annet når det gjelder tidspress. Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold.

– Det er en grundig og god rapport som gir et godt bilde på tilstanden i renholdsbransjen. Fafo har intervjuet over 500 renholdere, som har gitt oss verdifull innsikt i deres arbeidshverdag, om viktige tema som psykososiale arbeidsforhold, lønn, arbeidstid og HMS-ordninger, sier Trude Vollheim.

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, synes det er bra at Fafo har snakket med de det faktisk gjelder; renholderne.

-I tillegg til Arbeidstilsynets målrettede tilsynsvirksomhet er det også gledelig at tiltakene som er iverksatt i bransjen som allmenngjøring av renholdsoverenskomsten, godkjenningsordning, HMS-kort, og regionale verneombud,  ser ut til å gi resultater i den seriøse delen av bransjen. Vi er allikevel litt urolige for at svarprosenten blant de renholdere som ble invitert til å delta i undersøkelsen er lav, og at dette tyder på at rapporten ikke fanger opp de som har dårligst vilkår, sier forbundssekretæren.

Positiv lønnsutvikling
Resultatene viser at allmenngjøringen, som trådte i kraft i 2011, har hatt en positiv og markant effekt på lønnsnivået i bransjen.
– Allmenngjort lønn er noe vi har kontrollert i våre tilsyn, og det er gledelig å se at det er en positiv lønnsutvikling i bransjen, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Samtidig oppgir 1 av 4 renholdere i undersøkelsen at de aldri får de tilleggene de har krav på ved kvelds-/nattarbeid. Dette gjelder særlig arbeidstakere som ikke er født i Norge. Over halvparten av de som jobber på flere oppdragssteder oppgir at de ikke får betalt mellom oppdrag.

Færre jobber natt
Rapporten viser også at det er færre som jobber på kveld/natt/tidlig morgen, og at flere renholdere jobber på dagtid.
– Det er positivt at flere får flyttet arbeidstiden sin til dagtid. Nattjobbing har flere kjente skadelige konsekvenser for helsa, sier Vollheim.

Høyere tidspress
Rapporten viser at renholdsbransjen fortsatt er en bransje med utfordringer, som for eksempel høyt arbeidspress, alenejobbing og lav lederstøtte.
Tidspresset for renholderne kan se ut til å være økende, særlig i store virksomheter. 3 av 10 renholdere svarer at de i dag rengjør større arealer på samme tid enn for to-tre år siden. Nesten 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke får betalt dersom de bruker lengre tid enn avtalt. Rapporten peker også på en krevende konkurransesituasjon for renholdsvirksomhetene.

– Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, som gjør konkurransesituasjonen vanskelig for de som driver seriøst. Det er viktig at de som kjøper renholdstjenester forstår at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, ved å kjøpe tjenester lovlig fra godkjente renholdsvirksomheter. Det kan de enkelt sjekke på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret, oppfordrer Vollheim.

Et annet forhold som kommer frem i rapporten er at mange renholdere opplever en ensom arbeidshverdag, hvor de i stor grad jobber alene, og har lite kontakt med sin leder. Nær 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke har ukentlig kontakt med sin leder.

Fortsatt tilsynsaktivitet
Arbeidstilsynet har intensivert tilsynsinnsatsen blant små og mellomstore virksomheter de siste årene, og rapporten viser at dette har virksomhetene merket.

– Renholdsbransjen er en av Arbeidstilsynets prioriterte næringer også i 2018 og 2019. I tillegg til tilsyn fortsetter vi arbeidet med informasjon og veiledning til både renholdsvirksomheter og innkjøpere, sier Trude Vollheim

Fakta om rapporten
• Rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra» er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene ved Arbeidstilsynet.
• Rapporten ser på effekten av tiltakene som er iverksatt siden 2011 for å rydde opp i renholdsbransjen.
• Rapporten er basert på et bredt utvalg datakilder, blant annet en ny spørreundersøkelse blant over 500 renholdere på flere språk, og tidligere undersøkelser blant renholdsvirksomheter og kjøpere av renholdstjenester. I tillegg har forskerne sett på ulike registre fra SSB og data fra Arbeidstilsynet