Anita Johansen legger frem forbundets synspunkter angående forslaget til statsbudsjett for 2023 på høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen den 20.oktober.

I dag deltok forbundsleder Anita Johansen, sammen med LOs samferdselspolitiske utvalg, på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med det fremlagte forslaget til nytt statsbudsjett for 2023.

Sett i lys av den økonomiske situasjonen og prisvekst i anleggsmarkedet har Johansen forståelse for at regjeringen i det fremlagte budsjettforslaget skyver på noen større investeringsprosjekter i anleggssektoren. Samtidig er hun bekymret for at utsettelse av større prosjekter vil ha konsekvenser for oppdragsmengden og arbeidsplasser i anleggsbransjen.

Her kan du se høringen

– Men jeg vil understreke at effekten av at større investeringsprosjekter er redusert kraftig, også vil medføre en betydelige utfordringer for Statens vegvesen som over tid har kjempet for å opprettholde egen kompetanse. I sammenheng med dette ser vi også fram til den varslede gjennomgangen av den oppsplittede selskapsstrukturen på veiselskapene i Norge under forrige regjering, sa Johansen.

Fornøyd med avgiftslettelse på anleggsdiesel

Når det gjelder anleggsbransjen som helhet er forbundslederen fornøyd med at regjeringen foreslår en målrettet avgiftslettelse på anleggsdiesel. Utfordringene bransjen står overfor er store, og forbundslederen frykter at oppdragstørken alene vil påføre bransjen store tap og ytterligere konkurser, med tap av distriktsarbeidsplasser som konsekvens.

-Avgiftslettelsen på anleggsdiesel kan bidra til å dempe effekten noe, og det vil være et viktig tiltak spesielt i den perioden vi går inn i nå, poengterte Johansen.

Vedlikehold på veinettet

Under høringen påpekte forbundslederen at et godt vedlikeholdt veinett på riks- og fylkesveinett har stor betydning for næringslivet og arbeidsplasser i distriktene.

– Det er positivt med en økning på drift og vedlikehold i budsjettet for 2023, men dessverre så viser anslagene at denne økningen vil spises opp av prisstigningen som dere også ser er nærmere omtalt i notatet. Veivedlikehold må ha høy prioritet både når det gjelder fylkesveiene og riksveinettet. Dette er også en viktig prioritering for å opprettholde sysselsettingen i anleggsnæringen i tiden som kommer, kommenterte forbundslederen.

Forfall på veierne og store standardgap

Johansen minnet også på at for lavt vedlikeholdsnivå over mange år har ført til stort forfall og økt trafikkfare.

-Disse utfordringene må tas på alvor i de kommende årlige budsjettfremlegg og i behandlingen av fremskyndet NTP (Nasjonal Transportplan) for 2025-2033. Når det gjelder riksveiene separat så ser vi at det legges opp til en liten økning i bevilgninger til drift og vedlikehold, men dessverre ikke tilstrekkelig i forhold til behovet, for på sikt å dekke inn etterslepet på riksveiene, sa Johansen.

Johansen tok også opp viktigheten av en økt satsning på fylkesveier for å fjerne standardgapet mellom riksveiene og fylkesveiene.

-Dersom fylkeskommunene skal ha mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, og samtidig opprettholde sysselsettingen i anleggsektoren, spesielt for mindre entreprenører, så bør bevilgningene til fylkesveiene økes i budsjettet for 2023, fortsatte Johansen.

LO har gjennom flere år etterlyst en kartlegging av særskilt utsatte veistrekninger med tanke på skred og tunellsikring med henvisning til Stortingets egne målsetting om et skredsikkert veinett innen 2030.

Johansen fremhevet noen av de rasutsatte strekningene.

-E6 Megården – Mørsvikbotn og E16 Arna – Stanghelle må vurderes på nytt av hensyn til trafikksikkerheten, sa forbundslederen.

Satsing på Kystverket er nødvendig

Johansen poengterte at en statlig satsing på havner, farleder, oljevern- og slepebåtberedskap i regi av Kystverket er helt nødvendig. 

-Målet må være å få mer gods over på trygge sjøveier med best mulig sikkerhet langs vår sårbare kystlinje. Derfor er det viktig nødvendig å gi kystverket nødvendige rammevilkår. Det er helt nødvendig både når det gjelder tilstrekkelig oljevernberedskap, god merking, vedlikehold og utbygging av farleder og havner langs norskekysten, sa Johansen.

Forbundslederen mener at Kystverket må fremstå som et effektivt statlig forvaltningsorgan og med nødvendig beredskap og kompetanse for å kunne håndtere eventuelle ulykker og utslipp i norske farvann og ved norske havner. Prognosene tilsier økt skipstrafikk i norsk farvann og til norske havner, og derfor er nye tiltak nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

-Både bruk av ny teknologi og økt personellkompetanse er etter vår mening viktige virkemidler i dette arbeidet framover, sa Johansen.

-Vi er også tilfreds med at det er foreslått bevilget 76 millioner kroner til videre prosjektering av Stad skipstunnel. Det er positivt at framdriften i prosjekteringen videreføres slik at planene om utbygging av dette viktige prosjektet kan realiseres i et utsatt havområde, fortsatte Johansen.

Johansen har merket seg at regjeringen viderefører rammene fra 2022 og at Kystverket er tilfreds med de fremlagte budsjettrammer for 2023.