Forbundsleder Brede Edvardsen deltok på høringen om Nasjonal Transportplan 2025-2036.

Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping. Norsk Arbeidsmandsforbund er derfor tilfreds med at det fortsatt legges opp til en kraftig satsing på samferdsel i neste planperiode. Men dette fordrer at NTP følges opp gjennom de årlige budsjettene.

I dag holdt forbundsleder Brede Edvardsen et høringsinnlegg om forbundets innspill på Nasjonal Transportplan 2025 – 2036. 

Se høringen her

Vei

Under høringen tok Edvardsen tok opp viktigheten av økt satsning på fylkesveier.

-Mer middel er avgjørende for å fjerne standardgapet mellom riksveiene og fylkesveiene. Dårlig vedlikeholdte veier innebærer en økt fare for trafikksikkerheten og brukernes liv og helse og dårlige vilkår for næringstransporten. 

Edvardsen er enig i regjeringens vurderinger om at tryggere og mer robuste fylkesveier både vil styrke sikkerheten og beredskapen i landet.

-Det vises i denne sammenheng også til den pågående debatten om beredskap innen transport og samferdsel i tilknytning til totalberedskapskommisjonens rapport, sier Edvardsen. 

Edvardsen understreket også at erfaringene fra Trøndelag fylkeskommune med krav til tariffavtale på veiprosjekter må vurderes som et tiltak i kampen mot useriøsitet. LO mener dette vil være et svært viktig tiltak som gjør at det lønner seg å være seriøs.

Skredsikring

Norsk Arbeidsmandsforbund mener det er viktig å fortsette nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riks- og fylkesveier med høy og middels skredfaktor. 

Skredsikringstiltak som planen legger opp til, må gis høy prioritet og tiltakene må ha fokus på å sikre brukernes liv og helse på særlig utsatte strekninger. Mer nedbør og ekstremvær truer sikkerheten på veiene, og det er viktig å sikre veinettet mot skred, sier Edvardsen.

Anleggsbransjen

Anleggsnæringen er viktig i mange distriktskommuner og gir betydelig sysselsetting over hele landet. Det er derfor viktig å legge til rette for bl.a. arbeidsplasser, kompetanse, fagopplæring, økt satsing på teknologi og miljø. Samferdselssektoren er den største oppdragsgiveren innen anleggsbransjen, og har stor påvirkning på utviklingen av bransjen og et betydelig ansvar.

– Vi må sikre at oppdragsgiver stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til høye krav til ryddige forhold, herunder norsk lønns- og arbeidsvilkår. Anleggsbransjen består av både store og små virksomheter, og hvis vi skal utvikle bransjen, så må vi ha både store og små prosjekter, poengterer Edvardsen. 

Sjø

Overføring av godstransport fra vei til sjø og jernbane er viktige mål som vil avlaste veinettet.

– Dette vil kreve nødvendig utbygging av havner, sikring av farleder og tilknyttet infrastruktur. 

Edvardsen påpeker også at det er nødvendig å redusere etterslepet på vedlikehold langs norskekysten.

-Det må derfor foretas økt statlig satsing på økt kompetanse, utbedring av havner, farleder, oljevern- og slepebåtberedskap i egen regi. Målet må være å få mer gods over på sjø og best mulig sikkerhet langs vår sårbare kystlinje. 

-Også økning i havnivå gjør at plasseringen av navigasjonsinstallasjoner må revurderes. Disse endringene gjør det nødvendig å styrke vedlikeholdet for å sikre at installasjonene får like lang levetid som forutsatt, sier Edvardsen til slutt.