NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND  – Vedtekter 2023 -2027

VEDTATT PÅ DET 40. ORDINÆRE LANDSMØTE  10. – 14. MAI 2023

 

Vedtektene kan lese i PDF-form HER

 

Del I Forbundets vedtekter

Del II Avdelingens vedtekter

DEL III Klubbvedtekter

Del IV Regler for valg av representanter til LOs kongress

Del V Vedtektenes ikrafttreden, opphevelse og forandring

Del VI Forbundets forsikringer

 

 

Del I Forbundets vedtekter

§1 Forbundets virkeområde 
§2 Formål 
§3 Medlemskap 
§4 Forbundets oppbygging 
§5 Landsmøtet 
§6 Landsmøtets myndighetsområde
§7 Ekstraordinært landsmøte
§8 Landsstyret 
§9 Landsstyrets myndighetsområde 
§10 Forbundsstyret
§11 Forbundsstyrets myndighetsområde
§12 Det sentrale ungdomsutvalget
§13 a Hovedkontor, firmategning og forvaltning 
§13 b Regnskap – revisjon – kontroll 
§13 c Kontrollkomite
§14 Tariffkrav og tariffrevisjoner 
§15 Avstemning over tarifforslag 
§16 Arbeidsstans
§17 Stønad under arbeidsstans 
§18 Særorganisasjoner etc. 
§19 Kontingent
§20 Kontingentens fordeling 
§21 Medlemsutmerkelser
§22 Overføring av medlemskap
§23 Overføring av medlemskap innen Skandinavia
§24 Overføring fra andre land
§25 Kampfondet og Solidaritetsfondet 
§26 Uravstemning
§27 Oppløsning av avdeling
§28 Suspensjon
§29 Avgjørelse av tvister 
§30 Arbeidsmanden 
§31 Oppløsning av forbundet

§ 1 Forbundets virkeområde

Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende sammenslutning av medlemmer som kan 
organisere lønnstakere innen:
·       Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi
·       Anleggsrelatert entreprenørarbeid
·       Renholdsbransjen
·       Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold
·       Asfaltarbeid
·       Veivedlikehold
·       Bergindustrien
·       Kystverket
·       Vaktselskaper
·       Parkeringsselskaper
·       Tunnel-, bom- og bruselskaper
·       Skianlegg
·       Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi
·       Miljøbedrifter
·       Trafikkregulerende arbeid
Øvrige grupper som ikke kommer inn under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder og ungdom som er under utdanning som er rettet mot 
forbundets virkeområder.

 

§ 2 Formål

Forbundet har til formål:

1. Å organisere lønnstakere innenfor forbundets virkeområde og opprette tariffavtaler (overenskomster) om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
2. Å fremme medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og sikre at de får sin rettmessige del av produksjonsresultatet.
3. Å arbeide for å bedre pensjonistenes levekår og bedre medlemmenes pensjonsrettigheter.
4. Å arbeide for at medbestemmelse og bedriftsdemokrati styrkes.
5. Å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene for tillitsvalgte og verneombud.
6. Å arbeide for likestilling og tilstrebe at øvrig mangfold i forbundets styrende organer sentralt og lokalt gjenspeiler andelen i medlemsmassen

7.. Å arbeide for at fagbevegelsen alltid er fri og uavhengig.

8. Å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og drive internasjonalt solidaritetsarbeid.

9. Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.

10. Å arbeide for å sikre frihet, solidaritet, likeverd og likestilling mellom mennesker og en rettferdig global fordeling av ressurser.

11. Å arbeide for et samfunn som bygger på sosialistiske grunnverdier og demokrati for å fremme en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

12. Å arbeide for rettssikkerhet og økonomisk demokrati med offentlig styring av finans- og kredittinstitusjoner.

13. Å motarbeide ulovlig kontraktørvirksomhet, sosial dumping og privatisering av offentlig virksomhet.

14. Å sikre at grunnarealer og naturområder overføres til samfunnseie, der dette bidrar til å fremme allmennhetens interesser.

 

§ 3 Medlemskap
1. Alle lønnstakere som har arbeid innenfor det virkeområdet som er bestemt i § 1, eller fyller betingelsene for student- og elevmedlemskap i LO og 
som aksepterer forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak, kan være medlemmer av forbundet. Medlemskap kan bare oppnås 
gjennom en avdeling.
2. Unntatt fra medlemskap er:
a) De lønnstakere/elever/studenter som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program 
eller formål som er beslektet med slikt program.
b) De som har tatt arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert av fagforbund tilsluttet LO. Disse kan ikke bli opptatt som medlemmer 
uten etter særskilt vedtak av forbundsstyret.
3. Medlemskap gjøres gjeldende fra innmeldingstidspunkt, men først etter første innbetaling av medlemskontingent er registrert. De kollektive 
forsikringene er gjeldende fra bekreftet innmeldingstidspunkt
Forbundet kan ikke engasjere seg i tvister som er oppstått før innmelding.
4. Tvist om opprettelse av medlemskap og utelukking av medlemmer i forbundet blir avgjort av forbundsstyret med mulighet til å anke tvisten inn for 
landsstyret.Slik klage må være forbundet i hende innen 1måned etter vedtak er fattet.


§ 4 Forbundets oppbygging
1. Organisasjonskart:

2. Benevnelsen på avdelingene er Norsk Arbeidsmandsforbund, avdelingsnummer og geografisk benevnelse. Avdelingenes navn vedtas av 
forbundsstyret etter forslag fra avdelingene.


§ 5 Landsmøtet
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes hvert 4. år på sted og tid som er fastsatt av landsstyret 
eller forbundsstyret. Tiden for landsmøtet skal fastsettes minst 6 måneder før det holdes.
2. Landsmøtet består av 180 valgte delegater fra avdelingene og av landsstyrets medlemmer. Forbundets valgte sekretærer som ikke er medlemmer 
av forbundsstyret eller landsstyret møter på landsmøtet med tale- og forslagsrett.
3. Forbundets kontrollkomité, distriktssekretærer med ansvar for daglig ledelse av avdelingene og tillitsvalgte for de ansatte i 
Norsk Arbeidsmandsforbund møter på landsmøtet med talerett. I saker kontrollkomitéen har plikt til å uttale seg om etter vedtektene, har komitéen 
forslagsrett.
4. De 180 mandatene fordeles forholdsvis mellom avdelingene etter gjennomsnittlig antall betalende medlemmer siste kvartal året før landsmøtet 
holdes, inntil 3 kan brukes som utjevningsmandater. Representasjon skal søkes fordelt mellom de ulike yrkesgrupper i avdelingen. Det velges 
vararepresentanter i nummerert rekkefølge for alle de 180 delegatene.
5. Forslag til landsmøtets dagsorden må være kjent før avdelingene kan velge sine delegater. Valg av delegater foretas av avdelingenes årsmøter. For 
å kunne velges som delegat må vedkommende ha vært organisert i forbund tilsluttet LO i minst 3 måneder før valget foretas og ellers ha sitt 
medlemskap i orden.
6. Skjemaer for fullmakter må være fylt ut og sendt inn til forbundet innen den frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal være 
underskrevet av to av avdelingsstyrets medlemmer. Fullmaktene granskes av en fullmaktskomité valgt av forbundsstyret. Komitéen legger sin
innstilling fram for landsmøtet, som gjør endelig vedtak om godkjenning av fullmaktene.
7. Melding om tidspunkt for landsmøtet skal sendes avdelingene med anmodning om å sende inn forslag som ønskes behandlet. 
Forbundsstyret setter fristen for innsending av forslag. Den må ikke være kortere enn 3 måneder etter at landsmøtet er gjort kjent.
8. Avdelinger, grupper, klubber, landsstyret og forbundsstyret kan fremme forslag til landsmøtet. Grupper og klubber sender sine forslag 
gjennom avdelingen, som samordner og videresender disse med innstilling til forbundet. Gruppe må i denne sammenheng være en fast 
etablert gruppe i avdelingen, som holder egne årsmøter.
9. Forslag til dagsorden, forretningsorden og de innsendte forslag skal sendes avdelingene senest 2 måneder før landsmøtet. Delegatene 
skal ha landsmøtedokumentene tilsendt senest 14 dager før landsmøtet. Landsmøtet gjør vedtak om endelig dagsorden og forretningsorden.
10. Ved avstemning på landsmøtet har hver representant en stemme. Sakene blir avgjort ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet er 
forslaget forkastet. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som 
medlemmer av landsstyret og forbundsstyret. Det samme gjelder saker om tvist mellom forbundsstyret og landsstyret som blir lagt fram på 
landsmøtet. I slike saker har de bare tale- og forslagsrett.
11. Forbundet betaler reise og opphold for representantene på landsmøtet, etter statens satser. De er også dekket av reiseforsikring. Reell, 
dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Diett under opphold avgjøres av forbundsstyret.


§ 6 Landsmøtets myndighetsområde
Landsmøtet skal:
1. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Landsmøtet skal uttale seg om landsmøteperiodens regnskap og
 årsberetning, samt fastsette landsmøteperiodens faglig-politiske beretninger.
2. Velge:
·       Forbundets ledelse bestående av leder, nestleder, organisasjonsleder, 4 forbundssekretærer og en ungdomssekretær. Som ungdomssekretær er 
ingen valgbar etter fylte 31 år.
·       Forbundsstyret bestående av leder, nestleder, organisasjonsleder og to forbundssekretærer og 1 representant fra det sentrale ungdomsutvalget 
med vara, samt 9 representanter med personlige vararepresentanter fra avdelingene. Fra forbundsledelsen velges det en 1. og en 2. vararepresentant.
·       Landsstyret bestående av forbundsstyret og 16 representanter med personlige vararepresentanter fra avdelingene.
Disse valgene skal foregå ved særskilt valg.
Over halvparten av medlemmene i forbunds-/landsstyret skal ikke være fra forbundsledelsen. I forbundsstyret og landsstyret skal så vidt mulig alle 
yrker innen organisasjonsområdet være representert, og minst en representant i landsstyret ha minoritetsbakgrunn. Det bør tas hensyn til geografisk
 fordeling.
3. Velge kontrollkomité på 3 representanter og 3 personlige vararepresentanter. Leder og nestleder av kontrollkomitéen velges ved særskilt valg. 
Representanter i kontrollkomitéen kan ikke inneha  andre verv i styrende organer i forbundet eller avdelingen. Ved leders avgang velger landsstyret 
ny leder.
4. Velge representanter med vararepresentanter til LOs og LO Stats representantskap.
5. Bare yrkesaktive medlemmer er valgbare. Når medlemmer går av med pensjon, skifter yrke eller tariffområde, omskoleres til annet yrke eller 
går på arbeidsavklaring, trer de ut av sine verv. De som inngår avtale om delpensjon etter reglene i AFP, betraktes som yrkesaktive i 
nedtrappingsperioden.
Man kan ikke samtidig være ansatt i en stilling i forbundet og være i et valgt verv. Ansatte kan ikke velges, med mindre de trer ut av stillingen de er 
ansatt i. Dette gjelder alle verv både i forbundet sentralt og i avdelingene. Ved valg av vararepresentanter søkes så langt råd å velge fra samme 
yrkesgruppe som den som velges som representant. Ved valg til forbundets ledelse er ingen valgbar etter fylte 65 år.
Når en landsmøtevalgt representant i perioden trer ut fra sitt verv, trer vararepresentanten inn på fast plass, og landsstyret foretar suppleringsvalg, 
jf. § 9.
6. Ved valgene kreves det absolutt flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemming, foretas bundet valg mellom de to som har 
oppnådd det høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall, skal det foretas loddtrekning.
7. Valgte representanter til forbundets organer har møteplikt. Ved uteblivelse fra 2 møter etter hverandre uten gyldig forfall, kan representanten 
utelukkes fra sitt verv og vararepresentanten rykker opp.
8. De som velges i forbundets organer kan ikke ha lønnet bistilling eller drive næringsvirksomhet som er i strid med forbundets interesser.
9. Foreta endringer i vedtektene for forbundet. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet uten at det 
har sammenheng med et forslag som er satt fram på vanlig måte.
10. Avgjøre ethvert stridsspørsmål mellom forbundsstyret og landsstyret, mellom dem og de tilsluttede avdelinger, eller mellom avdelingene, om 
ikke vedtektene fastsetter noen annen måte å gå fram på.
11. Fastsette kontingent til forbundet.


§ 7 Ekstraordinært landsmøte
1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når det oppstår særlige viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har forbundsstyret 
plikt til å gjøre om minst 25% av medlemmene i forbundet krever det.
2. Det bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsaken til innkallingen.
3. Om tiden tillater det velges delegater til det ekstraordinære landsmøte på samme måte som bestemt i § 5. I motsatt fall møter de som var 
delegater på siste ordinære landsmøte. Landsstyret avgjør med bindende virkning hvilken fremgangsmåte som skal nyttes.


§ 8 Landsstyret
1. Landsstyret er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Det gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort på landsmøtet.
2. Landsstyret kommer sammen til møte minst en gang hvert år, eller så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, eller om 25% av representantene 
krever det. Møtene ledes av forbundets leder.
3. I landsstyret har forbundsstyrets medlemmer stemmerett i alle saker unntatt de saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med 
på som medlemmer av forbundsstyret. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Forbundsledelsens representanter har ikke stemmerett ved fastsetting av egen lønn.
4. Godtgjøring for reiseutlegg, diett og tapt arbeidsfortjeneste i anledning landsstyremøtene blir betalt av forbundet.
5. Landsstyrets, forbundsstyrets, kontrollkomitéens medlemmer og varamedlemmer skal ha tilsendt dagsorden med tilhørende saksdokumenter i god 
tid før møtet og helst innen 14 dager før.
6. Kontrollkomitéens medlemmer møter i landsstyremøtene med tale- og forslagsrett i saker som de etter vedtektene har rett til å uttale seg om. 
Jf. § 13 og Normalinstruks for kontrollkomitéer, vedtektene del VI.


§ 9 Landsstyrets myndighetsområde
Landsstyret skal:
1. Før utgangen av juni fastsette foregående års regnskap og årsberetning, samt innstille den faglig-politiske beretning overfor landsmøtet.
2. Innen utgangen av november i året med hovedoppgjør velge tariffråd for de enkelte av forbundets grupper. Grupper innenfor tariffområdet bør 
så vidt mulig sikres representasjon.
3. Tariffrådene skal ha maksimalt 9 representanter, med personlige vararepresentanter.
Avdelingene skal fremme forslag på representanter i samråd med gruppene. Forhandlingsutvalget velges av og blant tariffrådets medlemmer. 
Valgbarhet og uttreden av rådene følger bestemmelsene i § 6.5.
4. Foreta suppleringsvalg.
Ved suppleringsvalg søkes så langt råd å velge fra samme yrkesgruppe og avdeling som den representanten som har gått ut. Avdelingene har 
anledning til å komme med forslag. Vurdere suppleringsvalg i tilfelle noen av de sentralt valgte er fratrådt.
Landsstyret kan, om det finner det hensiktsmessig, nedsette en valgkomité når suppleringsvalg skal foretas.
5. Landsstyret nedsetter de faste komiteer, bransjeråd og utvalg de finner nødvendig for å utrede og forberede beslutninger i forbundsstyret og 
landsstyret. Det skal minst være følgende faste utvalg: Ungdomsutvalg samt bransjeråd for samferdsel, bergindustrien, renhold, vakt og maskin. '
Utvalgene, komiteene og bransjerådene har en rådgivende rolle overfor forbundsstyret og landsstyret, som er de besluttende organene. Landsstyret 
utarbeider mandat for utvalgene/komitéene. Supplering av utvalgene foretas av forbundsstyret.
6. Velge representanter til LOs kongress, dersom dette ikke er gjort av landsmøtet. Jf. vedtektene del IV.
7. Nedsette en valgkomite til landsmøtet minst 2 måneder i forkant av landsmøtet.
I tilfellet et medlem av valgkomiteen også stiller til valg i forbundsledelsen, må denne da trekke seg på grunn av habilitet.
8. Ta avgjørelse i saker om utelukking av avdelinger og medlemmer.
9. Fastsette lønn for den sentralt valgt forbundsledelsen.
10. Behandle alle ankesaker fra medlemmer i forbundsstyret i henhold til § 10.4.


§ 10 Forbundsstyret
1. Forbundsstyret har sitt sete i Oslo. Det er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
2. Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden.
3. Valgte sekretærer ved forbundskontoret som ikke er forbundsstyrerepresentanter, og de ansattes representant, møter med tale- og forslagsrett.
4. Om det er meningsforskjell i forbundsstyret har mindretallet rett til å anke følgende saker for landsstyret:
a) Utelukking av medlemmer.
b) Suspensjon av tillitsvalgte.
c) Anvendelse av forbundets midler.
d) Utskriving av ekstrakontingent.
e) Tolkningstvister i henhold til § 30.


§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde
Forbundsstyret skal:
1. Lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak. Den daglige ledelse ivaretas av den valgte 
forbundsledelsen.
2. Avgi årsregnskap, årsberetning og framlegge en faglig/politisk beretning for foregående år i god tid, slik at dette kan behandles av landsstyret 
senest innen utgangen av juni måned. Årsregnskap og årsberetning skal være underskrevet av samtlige av forbundsstyrets medlemmer. Har en 
som skal underskrive innvendinger mot årsregnskap eller årsberetning, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og nærmere 
redegjørelse i årsberetningen.
3. Ansette distriktssekretærer i avdelingene, samt oppnevne og ansette regionale verneombud i henhold til forskrift. De berørte avdelinger skal 
medvirke i alle ansettelsesprosesser og har innstillingsrett ved ansettelse av distriktssekretærer og regionale verneombud.
4. Forvalte forbundets midler i samsvar med § 12.3 og gi løyvinger som ikke er fastsatt av landsmøtet eller landsstyret.
5. Påse at regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
6. Påse at avdelingene følger de retningslinjer som er trukket opp for forbundets virksomhet. Herunder en kontrollfunksjon av avdelingenes drift i 
henhold til vedtektene og lovlig fattede vedtak.
7. Forme og lede tariffpolitikken i samsvar med forbundets og LOs formål og retningslinjer, og behandle oppgjørsform.
8. Innkalle landsstyret og landsmøtet og forberede de saker som skal opp til behandling der.
9. Suspendere og avsette tillitsvalgte i samsvar med reglene i § 29.
10. Utligne ekstrakontingent om dette blir nødvendig.
11. Innstille representanter til LOs kongress og lede valget i samsvar med de regler som er anført under Del IV.
12. Avgjøre tvister om tolkning av forbundets vedtekter.
13. Det ytes stønad til ekstraordinær barnepass i forbindelse med møter og andre oppdrag for forbundet.


§ 12  Det sentrale ungdomsutvalget. 
Det sentrale ungdomsutvalget består av ungdomsledere med personlig vara fra hver avdeling. Det sentrale ungdomsutvalget velger en representant 
til forbundsstyret som tiltrer med fulle rettigheter. Ungdomssekretæren skal være veiledende for det sentrale ungdomsutvalget. 


§ 13a Hovedkontor, firmategning og forvaltning
1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
2. Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet.
3. Forbundsstyret må til enhver tid påse at forbundets midler anbringes slik at de i kommende tilfeller kan realiseres hurtig. Midler skal ikke anbringes
 i foretak/aktivitet i strid med § 2.

§ 13b Regnskap, revisjon og kontroll
1. Regnskapet skal gi innsikt i forbundets økonomiske aktiviteter og stilling.
2. Regnskap og budsjettoppfølging legges fram for forbundsstyret minst to ganger årlig.
3. Forbundsstyret avlegger hvert år regnskapet for landsstyret. Regnskapsførselen og årsregnskapet skal følge de bestemmelser som er fastsatt i 
regnskapsloven.
4. Revisjon av forbundets regnskaper utføres av statsautorisert revisor.

§ 13c Kontrollkomiteen
1. Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og 
vedtak.
2.Kontrollkomitéen har for øvrig i oppgave å foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og plasseringer
Komitéen kan ved behov innkalle de faste revisorer til sine møter jfr. LOs normalinstruks for kontrollkomitéer.


§ 14 Tariffkrav og tariffrevisjoner
1. Vil forbundet sette fram krav om ny tariffavtale eller si opp en tariffavtale, må dette godkjennes av sekretariatet i LO på forhånd. Melding må til 
vanlig gis 1 måned før kravet blir satt fram eller tariffavtalen blir sagt opp.
2. Plassoppsigelse kan foretas når sekretariatet i LO har gitt godkjenning etter pkt. 1.
3. Fører ikke forhandlinger eller mekling frem og forbundet vil sette arbeidsstans i verk, må godkjenning fra sekretariatet i LO innhentes.
4. Om en tariffbevegelse omfatter flere forbund eller fag, har forbundet plikt til å overlate ledelsen av forhandlingene til forhandlingsutvalget i 
samsvar med LOs vedtekter § 14. pkt. 5.


§ 15 Avstemning over tarifforslag
1. Tarifforslag skal legges frem for de medlemmer interessetvisten gjelder. Avstemningsresultatet skal gi et fullgyldig uttrykk for viljen hos 
medlemmene. Avstemningsfristen skal gi alle en reell mulighet til å avgi stemme.
2. Har flertallet av de medlemmer som interessetvisten gjelder stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet.
3. Blir ikke vilkåret i punkt 2 fylt, er avstemningen ikke bindende med mindre 2/3 eller mer av de medlemmer interessetvisten gjelder har deltatt i 
avstemningen.
4. Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen, og vilkåret etter punkt 2 ikke er fylt, er avstemningen rådgivende. LOs sekretariat skal tar endelig 
avgjørelse etter at forbundsstyre er hørt.
5. Omfatter en tariffavtale også andre forbund, forholdes som bestemt i LOs vedtekter § 15. pkt. 5-10.
6. Prinsippet om hemmelig avstemning skal følges.


§ 16 Arbeidsstans
1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger eller om lockout er varslet, velger alle avdelinger som berøres av arbeidsstansen en streike- 
eller lockoutkomité. Avdelingen øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen.
Koordineringen sentralt foretas av den valgte forbundsledelsen.
2. Så lenge arbeidsstansen varer må ingen ta arbeid i foretak som omfattes av arbeidsstansen, eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget 
sympatiaksjon.
Den som gjør det er blokade- eller streikebryter. Melding om det sendes straks til forbundsstyret.
3. Forbundsstyret treffer avgjørelse i hvert enkelt tilfelle om navnene på streike- eller blokadebryterne skal offentliggjøres.
4. Ingen organisert arbeider må søke arbeid etter endt lovlig streik eller lockout, før alle medlemmer som var med i arbeidsstansen har fått igjen 
arbeidet sitt. De som tar arbeid i strid med dette, rammes av bestemmelsen i pkt. 2 i denne paragraf, om ikke forbundsstyret finner grunn til å gjøre 
unntak.
5. Bare de medlemmer som interessetvisten gjelder, har stemmerett i spørsmålet om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.
6. Ved alle avstemninger følges reglene i § 15 i disse vedtekter og for øvrig avstemningsreglene i avdelingenes vedtekter § 7.


§ 17 Stønad under arbeidsstans
1. Arbeidsstans som er satt i verk i henhold til disse vedtektene gir alle medlemmer som omfattes av arbeidsstansen rett til stønad etter disse satser, 
fra konfliktens første dag.
Forbundsstyret kan sette andre satser og bestemme at stønad skal gis fra et annet tidspunkt
Streikebidraget utgjør 60% av brutto lønn, minimum kr 5590 pr uke med maksimum  kr 7500 pr uke.
Forsørgertillegg kr. 796,- for hver person medlemmet er forsørger for.
Satsene lønnsindeksreguleres årlig pr. 1. februar.
Medlemmer som arbeider deltid skal utbetales stønad i forhold til det antall timer de ville ha arbeidet dersom det ikke var konflikt.
Satsen omregnes videre til timesats ved forskjellige arbeidstidsordninger.
2. For å få rett til stønad må det enkelte medlem:
·       Ha vært i arbeid på det tidspunkt da arbeidsstansen inntrådte.
·       Ha betalt kontingent til forbund tilsluttet LO i minst 2 måneder før arbeidsstansen ble satt i verk. Forbundsstyret kan fatte vedtak om kortere 
medlemskap enn 2 mnd.
·       Ikke skylde kontingent for mer enn seks uker.
Medlemmer som mottar streikestønad plikter å være aktiv og bidra ved streikevakter
3. Tar medlemmene annet arbeid må de gi melding om det til avdelingen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid faller stønaden bort.
4. Medlemmer som var syke da arbeidsstansen ble satt i verk har krav på stønad fra den dagen de blir friskmeldt mot å legge fram legeattest om det. 
Medlemmer som avtjener verneplikt når arbeidsstansen settes i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.
5. Medlemmer kan få rett til stønad dersom medlemmet blir permittert fra sitt arbeid som følge av streik på annet tariffområde. Rett til stønad 
gjelder kun i det tidsrom den lovlige streiken pågår og i den perioden medlemmet ikke mottar lønn fra arbeidsgiver eller dagpenger under 
arbeidsløshet fra NAV. Forbundets ledelse har mandat til å fatte vedtak i hvert enkelt tilfelle. 


§ 18 Særorganisasjoner etc.
Ingen særorganisasjoner, grupper eller aksjonsutvalg må dannes, som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte 
instanser innen fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonen.


§ 19 Kontingent
1. Kontingenten er 1,6 % av brutto arbeidslønn, lønn under sykdom, militærtjeneste, fødselspenger, adopsjonspenger og av ferielønn.
For lærlinger er satsen 0,8 %.
Dersom ferielønn ikke tas med i grunnlaget, skal satsen være 1,82 %.
Med brutto arbeidslønn forstås all lønn som legges til grunn for beregning av ferielønn.
Kontingenten skal dog være en minstekontingent på kr. 135,- per måned, den indeksreguleres (konsumprisindeks) hvert år per 1. november.
I tillegg kollektiv advokatforsikring (HELP) på kr. 60,- per måned.
2. For pensjonerte medlemmer er kontingenten minstekontingent per måned. Fra fylte 75 år er medlemskapet gratis.
3. I ledighetsperioder og perioder fra den dato lønn under sykdom opphører, er medlemmet fritatt for å betale kontingent. Overskrider en slik periode
 3 måneder, skal medlemmene betale minstekontingent, inntil vedkommende kommer i lønnet arbeid.
4. Har et medlem gått arbeidsledig over 6 måneder, eller har hatt permisjon over 12 måneder, kan forbundet kreve dette dokumentert skriftlig av NAV.
5. Medlemmer plikter å meddele avdelingen umiddelbart når vedkommende kommer i lønnet arbeid. Medlemmer plikter også å opplyse om og betale
 kontingent for lønnet arbeid for biarbeidsgiver, dersom denne ligger under forbundets organisasjonsområde.
6. Medlemmer kan ikke kreve at forbundet skal bistå i saker som oppstår i virksomheter hvor de ikke er registrert med kontingentinnbetaling.
7. De som ikke mottar lønn fra sin arbeidsgiver under obligatorisk førstegangstjeneste eller siviltjeneste fritas for å betale kontingent.
Forbundsstyret  fatter vedtak om elev og studentmedlemskap for landsmøteperioden.
8. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret.
9. Medlemmer ansatt i virksomheter med oppdrag utenfor Norges grenser, betaler kontingent til forbundet etter reglene i punkt 1.
10. Bi-medlemskap er mulig for de som også har fast virke innenfor et annet LO-forbunds område. Hoved-medlemskapet skal være i det forbund der
 medlemmet har størst stillingsandel. For bi-medlemskap betales det vanlig kontingent, men medlemmet får refundert den delen av kontingenten 
som utgjør forsikringspremien.


§ 20 Kontingentens fordeling
Landsstyret vedtar hvor stor andel av kontingentinntekten som skal fordeles til forbundets avdelinger.


§ 21 Medlemsutmerkelser
1. Medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet LO skal tildeles forbundets 25 års-nål.
2. Medlemmer med langt medlemskap, og som har vært særlig aktive og dyktige i faglig arbeid, kan tildeles forbundets diplom etter følgende 
retningslinjer:
·       Vedkommende må ha innehatt tillitsverv i sammenlagt 20 år i forbundets/fagbevegelsens organer.
Forslag om slik tildeling kan fremmes av avdelingene og forbundsstyret. Forbundsstyret avgjør tildelingen.
3. LO-merket tildeles medlemmer som har 40 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet LO.
4. Medlemmer med 50 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet LO skal tildeles diplom for 50 års medlemskap.
5. Hedersstatuetten ”Arbeidsmanden” kan tildeles en person som har gjort seg spesielt bemerket ved betydelig innsats innen forbundets 
interesseområder. Det utdeles en i hver landsmøteperiode. 
Vedtak om tildelingen fattes av forbundsstyret, etter begrunnede forslag fra avdelingene eller forbundsstyret.
6. LOs høyeste medlemsutmerkelse, ”Pioneren”, kan tildeles medlemmer som har gjort en betydelig innsats i/for fagbevegelsen i minst 25 år 
sammenhengende. Innsatsen kan bestå av faglige tillitsverv eller en kombinasjon av dette og innsats for fagbevegelsen i offentlige verv eller
 annen virksomhet. Vedtak om tildeling fattes av forbundsstyret.


§ 22 Overføring av medlemskap
1. Medlemmer kan overføres fra en avdeling til en annen innen forbundet.
2. Ved nyorganisering og overføring fra andre forbund, blir medlemmene tilsluttet avdelingen som geografisk dekker arbeidsplassen.
Ved skifte av arbeidsplass kan medlemmene etter eget ønske velge å bli stående i avdelingen, overføres til hjemstedets avdeling eller avdelingen 
som geografisk dekker den nye arbeidsplassen. Oppstår det forhold innen virksomheter/arbeidsplasser som gjør at vedtektene ikke er utfyllende nok, 
skal forbundsstyret behandle spørsmålet om hvor medlemmene skal være tilsluttet.
3. Medlemmer kan overføres fra ett forbund til et annet innen LO, når de har medlemskapet i orden i sitt gamle forbund og er utmeldt av det.
4. Vilkår for slik overføring er at medlemmer har eller har fått arbeid innenfor et annet forbunds virkeområde.
Overføring skal finne sted innen 2 måneder regnet fra det tidspunkt medlemmene har fått arbeid i vedkommende yrke. I slike tilfeller får medlemmet 
straks fulle rettigheter i det nye forbundet.


§ 23 Overføring av medlemskap innen Skandinavia
1. Overføring kan foretas direkte fra det forbund medlemmet er tilsluttet til det forbund medlemmet skal tilhøre i henhold til vedkommende forbunds
 vedtekter.
2. Før overføring kan skje, må medlemmet ha arbeid innenfor forbundets virkeområde, og medlemskap må bekreftes å være i orden fra det
 forbundet vedkommende har stått tilsluttet.


§ 24 Overføring fra andre land
1. Medlemmer fra andre lands forbund som forbundet har gjensidig overenskomst med, og som har hatt sitt medlemskap i orden i minst 3 måneder, 
opptas i forbundet om vilkårene ellers er til stede, med fulle rettigheter regnet fra den tid medlemmet ble organisert.
2. Et medlem fra annet lands organisasjon som forbundet ikke har gjensidig overenskomst med, og som har sitt medlemskap i orden, kan opptas 
som medlem. Medlemmets rettigheter blir regnet fra den dag det blir opptatt i forbundet.


§ 25 Kampfondet og Solidaritetsfondet
1. I landsmøteperioden avsettes det i gjennomsnitt fra 2 - 4 % av forbundets totale kontingentandel til Kampfondet. Fondet skal svare til 
minimumsatsen i streikestønaden med utgangspunkt i 100 % stilling pr. yrkesaktive medlem.
2. Kampfondets midler skal anbringes slik at de hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det.
3. Landsstyret/forbundsstyret kan bruke kr. 20,- pr. betalende medlem pr. år til solidaritetsarbeid.


§ 26 Uravstemning
1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Forbundsstyret avgjør omfanget og etter hvilke regler uravstemningen skal foregå.
2. Avstemningen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmene skal kunne avgi stemme.
3. Stemmestyret har taushetsplikt med hensyn til resultatet av avstemningen.
4. Bortsett fra de saker som er nevnt i § 15 kreves at minst 1/3 av de medlemmene saken gjelder har deltatt i avstemningen for at resultatet skal 
være avgjørende. I motsatt fall er avstemningen rådgivende for forbundsstyret.


§ 27 Oppløsning av avdeling
Om en avdeling oppløses, tilfaller alltid avdelingens aktiva forbundskassen om ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.


§ 28 Suspensjon
Tillitsvalgte i forbundets valgte ledelse kan suspenderes fra sine tillitsverv av forbundsstyret med mulighet til å anke til landsstyret. Suspensjonen 
kan skje med tap eller opprettholdelse av lønn.


§ 29 Avgjørelse av tvister
Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret med rett til 
å klage til landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måten avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i 
vedtektene.


§ 30 Arbeidsmanden
1. Forbundets fagblad Arbeidsmanden sendes gratis til medlemmer innen Skandinavia.
2. Bladet skal ivareta forbundets behov for faglig opplysning, agitasjon og debatt, samt reportasjer for medlemmene.


§ 31. Oppløsning av forbundet
Oppløsning av forbundet kan bare skje etter vedtak av landsmøtet med 2/3 flertall.


Del II Avdelingens vedtekter
§1 Avdelingenes formål og oppgaver 
§2 Medlemskap 
§3 Medlemskontingent
§4 Årsmøter og medlemsmøter 
§5 Styret og ledelse av avdelingen 
§6 Tariffkrav – Tariffrevisjoner
§7 Avstemningsregler 
§8 Arbeidsstans 
§9 Avdelingens plikter overfor forbundet og LO
§10 Utelukking av medlemmer 
§11 Suspensjon 
§12 Oppløsning av avdelingen 
§13 Tolkning av disse vedtekter 
§14 Særvedtekter 
§15 Avdelingens kontrollkomite 

§1 Avdelingenes formål og oppgaver
Avdelingen er forbundets førsteledd og utøvende organ innenfor sitt geografiske område. Avdelingen er medlemmenes/klubbenes bindeledd til 
forbundet.
Avdelingen har videre som oppgave:
1. Å arbeide for det formål og de retningslinjer som går fram av forbundets og LOs vedtekter og vedtak, samt forbundets handlingsprogram.
2. Å organisere alle lønnstakere som kommer inn under forbundets organisasjonsområde.
3. Å ivareta medlemmenes interesse på arbeidsplassen. Avdelingen kan ikke engasjere seg i tvister som har oppstått før vedkommende ble medlem i 
forbundet.
4. Å påse at det dannes utvalg for tillitsvalgte i de enkelte virksomheter og på arbeidsplasser.
5. Å legge opp til aktiviserende møtevirksomhet i avdelingens organer.
6. Å legge til rette for aktivt ungdomsarbeid gjennom sitt ungdomsutvalg både overfor unge medlemmer, uorganisert ungdom og ungdom under 
utdanning.
7. Å behandle spørsmål om opptaking, overføring eller utelukking av medlemmer.
8. Å bistå medlemmene eller deres etterlatte ved utbetaling fra gjeldende forsikringsordninger.
9. Å slutte seg til LOs lokalorganisasjoner.
10. Å ha et aktivt faglig politisk samarbeide med lokale og sentrale politiske organer.


§ 2 Medlemskap
1. Med de unntak som er nevnt i forbundets vedtekter § 3 pkt. 2, kan alle lønnstakere som har arbeid innenfor et av forbundets 
organisasjonsområder bli medlem av avdelingen.
2. Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmer godtar avdelingens, forbundets og LOs vedtekter og vedtak.
3. Om en gir uriktige opplysninger, eller unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den 
måten villeder avdelingen, kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake kontingent og avgift som er betalt. Før omgjøring av'
 slikt medlemskap skjer må vedkommende få mulighet til å forklare seg.
4. Blir det strid om et medlem har rett til å bli medlem, eller bli stående i avdelingen, treffer avdelingsstyret avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan 
påklages til forbundsstyret.
5. Streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendighet bli medlem før vedkommende har ordnet sitt mellomværende med det forbund 
som saken hører inn under.
6. Nyinnmeldte skal ha tilsendt nødvendig materiell og informasjon.


§ 3 Medlemskontingent
1. Medlemskontingenten betales i samsvar med forbundets vedtekter.
2. Når arbeidsgiver trekker kontingent, plikter alle medlemmene i virksomheten å være med på dette.
3. Skylder et tidligere betalende medlem kontingent for mer enn 3 måneder, tapes alle rettigheter i forbundet og i forsikringsordninger de har 
igjennom sitt medlemskap. Før et medlem blir strøket, skal det bli tilsendt varsel om dette og gis mulighet til å betale det de skylder.


§ 4 Årsmøter og medlemsmøter
1. Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers 
varsel. Dagsorden skal gå frem av kunngjøringen. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles.
2. Årsmøtet skal foreta valg og behandle beretning, samt planer og budsjett for kommende år. Regnskap fremlegges til orientering. Beretning 
sendes sammen med dagsorden for årsmøtet ut til klubbene for behandling.
3. Årsmøtet avgjør størrelsen på representantskapet og avdelingsstyret. Endring av tidligere årsmøtevedtak kan ikke tas som benkeforslag, men 
må være oppført som egen sak på dagsorden til årsmøtet. Slik sak må behandles før budsjett.
4. Avdelinger med flere overenskomstområder og over 1000 medlemmer avholder årsmøtet som representantskap, bestående av minst 30 
representanter, i tillegg til avdelingsstyret. Antallet representanter skal fordeles forholdsvis mellom overenskomstområdene, det skal søkes å få 
med samtlige bransjer. Valgmåte og fordeling avgjøres av styret og tilpasses forholdene i den enkelte avdeling. Alle medlemmer har adgang til
 årsmøtet med tale- og forslagsrett. Kun de valgte representanter og styret har stemmerett. Årsmøtet velger et avdelingsstyre bestående av minst 
5 medlemmer med vararepresentanter. Ved sammensetning av styret og vararepresentanter skal det være bredest mulig representasjon 
fra gruppene og tas geografiske hensyn.
Leder, sekretær og halvparten av styremedlemmene velges det ene år. Nestleder og resten av styremedlemmene velges det annet år. Valgene gjelder
for to år.
Valgbarhet følger samme prinsipp som i forbundets vedtekter § 6. Dette gjelder også ved valg av landsmøtedelegater.
5. Årsmøtet velger ungdomsutvalg, studieutvalg og eventuelle andre faste utvalg. Utvalgene er rådgivende overfor styret. Årsmøtet velger 
representanter til LOs lokalorganisasjoner.
6. Årsmøtet velger en kontrollkomite på 2 representanter og 2 personlige vararepresentanter. Leder av kontrollkomiteen velges ved særskilt valg. 
Representanter i kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv i avdelingen.
7. I landsmøteårene skal årsmøtet velge representanter til forbundets landsmøte.
8. Dersom en av representantene under valg forlanger det, skal det være skriftlig avstemning. For å bli valgt må en ha fått absolutt flertall. 
Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to som har fått flest stemmer. Får disse to samme stemmetall, 
skal det foretas loddtrekning.
9. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret, eller når minst 25 % av medlemmene forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt 
til ekstraordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært foranledningen til innkallingen. Slikt årsmøte 
kan innkalles med 2 dagers varsel.
10. På årsmøter og medlemsmøter avgjøres alle saker, med unntak av dem som etter vedtektene krever absolutt flertall, ved simpelt flertall. 
Når 1/5 av de stemmeberettigede forlanger det, skal det holdes skriftlig avstemning. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Avdelingsstyrets
medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som medlemmer av avdelingsstyret.
Pensjonerte medlemmer har ikke stemmerett i saker vedrørende lønns- og arbeidsforhold.
11. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på møter i avdelingens organer sender forslag om det til styret.
12. Det ytes stønad til barnepass i forbindelse med møter og andre oppdrag for avdelingen.


§ 5 Styret og ledelse av avdelingen
1. Avdelinger med flere overenskomstområder bør ha følgende organer: Avdelingsstyre, arbeidsutvalg, klubbstyrer og gruppestyrer. Arbeidsutvalget 
består av leder, nestleder, sekretær og distriktssekretær med daglig ledelse.
2. Styret leder avdelingen i samsvar med vedtektene og vedtak i forbundets organer. Distriktssekretær med daglig ledelse tiltrer styret med tale- og 
forslagsrett.
3. Daglig ledelse av avdelingen er lagt til distriktssekretæren, i samråd med lederen. I avdelinger med mer enn en distriktssekretær fastsetter 
forbundsstyret hvem som har ansvar for daglig ledelse. Avdelingen har innstillingsrett.
4. Utvalgsledere kan tiltre styret med forslags- og talerett, dersom de ikke er medlemmer av styret. Leder av ungdomsutvalget tiltrer styret med 
fulle rettigheter. I de tilfeller utvalgslederne ikke kan møte, kan vara fra utvalgene innkalles med like rettigheter.
5. Styret er vedtaksført når halvparten av styremedlemmene er til stede. Er det stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.
6. Avdelingsstyret skal avgi beretning til og orientering om regnskap overfor årsmøtet. Styret kan ikke fatte vedtak om plassering av avdelingens 
midler på en slik måte at disse i ettertid ikke er tilgjengelig for avdelingen.
7. Uteblir et styremedlem eller medlem av utvalg og råd 2 ganger uten gyldig forfall, tar vararepresentanten over vervet. I de tilfeller hvor dette 
inntreffer, oppnevner avdelingsstyret ny vararepresentant.
8. Når noen trer ut av verv de er valgt til av årsmøtet, skal avdelingsstyret foreta suppleringsvalg.
9. Avdelingsstyret kan beslutte å legge ned klubber. Når det er medlemmer igjen i klubben, skal disse ha anledning til å uttale seg før det fattes 
vedtak.


§ 6 Tariffkrav og tariffrevisjoner
1.    Forbundets avdelinger kan ikke på egen hånd fremme krav om opprettelse av tariffavtale, eller si opp tariffavtale.
2.    Avdelingen kan ikke på egen hånd gå til plassoppsigelse eller iverksette arbeidsstans.
3.    Under forberedelse av tariffoppgjørene skal avdelingene bidra til størst mulig aktivitet blant medlemmene. Avdelingen samordner krav fra 
medlemmer, klubber og grupper og sender dette til forbundet innen den angitte frist.


§ 7 Avstemningsregler
1. Ved avstemning over ny tariffavtale har alle medlemmer tariffavtalen gjelder for rett og plikt til å delta i avstemningen. Avdelingen skal spre 
informasjon om mulighetene til å avgi stemme. Dette skal skje gjennom tett samarbeid med klubber og tillitsvalgte.
2. Medlemmer som under arbeidsstans og ved 2. gangs avstemning, uten gyldig grunn lar være å stemme over forslaget til ny overenskomst 
mister retten til fortsatt stønad. Tvister mellom en avdeling og medlemmene om denne bestemmelse avgjøres av forbundsstyret.
For øvrig gjelder § 15 i forbundets vedtekter.


§ 8 Arbeidsstans
Har forbundet varslet at arbeidsstans kan bli satt i verk, eller lockout er varslet, må avdelingen straks velge en streike- eller lockoutkomite. For øvrig 
gjelder forbundets vedtekter § 16.


§ 9 Avdelingens plikter overfor forbundet og LO
1. Avdelingens vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot forbundets og LOs vedtekter, formål eller lovlig vedtak.
2.    Ingen særorganisasjoner, grupper eller aksjonsutvalg må dannes, som har til hensikt å sette ut av funksjon regulært opprettede og valgte 
instanser innen fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonen.


§ 10 Utelukking av medlemmer
1. Om noen har opptrådt som streike- eller blokadebryter skal vedkommende straks utelukkes som medlem.
2. Medlemmer som handler i strid med klubbens, avdelingens, forbundets eller LOs vedtekter, medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt og 
medlemmer som står tilsluttet, eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program, eller formål som er 
beslektet med et slikt program kan utelukkes som medlem.
Avdelingen kan selv utelukke medlemmer når medlemmet har handlet ihht første avsnitt uten at det foreligger behandling i klubb. Er medlemmet i 
avdelings regi, som for eksempel på konferanse, på kurs eller i streik blir avdelingen part i utelukkingen ikke medlemmets klubb.
3. Når avdelingsstyret mottar en sak om utelukking som nevnt i pkt. 2, må saken tas opp til behandling. Styret har plikt til å varsle medlemmet, slik 
at vedkommende kan være til stede på møtet og forsvare seg.
4. Den som blir utelukket etter dette vedtak kan klage til forbundsstyret, som tar endelig avgjørelse. Slik klage må være kommet inn til forbundsstyret
 innen 2 måneder etter at vedtaket i avdelingsstyret er gjort. Avdelingsstyrets vedtak står ved lag inntil forbundsstyret eventuelt har omgjort dette.


§ 11 Suspensjon
1. Så fremt et medlem av styret gjør seg skyldig i straffbar eller usolidarisk handling kan styret med alminnelig flertall suspendere vedkommende fra 
tillitsvervet. Slik suspensjon skal straks innberettes til forbundsstyret til godkjenning.
2. Godkjenner forbundsstyret suspensjonen, kan styret oppnevne en ny representant som fram til årsmøtet ivaretar oppgavene som pålå den 
suspenderte.
3. Har den suspenderte lønn som tillitsvalgt kan suspensjonen skje med eller uten bibehold av lønnen.
4. Den suspenderte kan innen en måned etter at vedkommende har fått varsel om suspensjonen påklage denne til forbundsstyret.
5. Når suspensjonen er endelig avgjort, kan avdelingen ta opp spørsmålet om utelukking av den suspenderte.


§ 12 Oppløsning av avdelingen
1. Avdelingen kan ikke oppløses, deles eller overføres til andre avdelinger uten forbundsstyrets godkjennelse.
2. Om avdelingen oppløses tilfaller alltid avdelingens aktiva forbundskassen. For øvrig vises til forbundets vedtekter § 28.


§ 13 Tolkning av disse vedtekter
Tolkning av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret med rett 
til å klage til landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i 
vedtektene.


§ 14 Særvedtekter
En avdeling kan ha vedtekter for sin lokale virksomhet i tillegg til disse. Slike vedtekter skal godkjennes av forbundsstyret.


§ 15 Avdelingens kontrollkomite
Avdelingens kontrollkomite skal:
·       Gå gjennom alle protokoller og kontrollere at vedtakene er i tråd med vedtektene og at vedtakene er fulgt opp.
·       Gå gjennom vedtatte planer i avdelingene for å kontrollere om disse er fulgt opp.
·       Fremlegge sin rapport for årsmøteperioden til orientering for avdelingens årsmøte.
Avdelingsstyret og administrasjonen skal gi kontrollkomiteens tilgang til alle dokumenter som er nødvendig for at Kontrollkomiteen skal kunne 
utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.


DEL III Klubbvedtekter
§1 Arbeidsområde 
§2 Oppgaver 
§3 Årsmøte 
§4 Styret 
§5 Økonomi 
§6 Tariffarbeidet 
§7 Arbeidsstans 
§8 Oppløsning av klubb
§9 Tolking av vedtekter 
§10 Supplering av vedtektene 

Gjelder for klubber/grupper der avdelingen har godkjent disse.

§ 1 Arbeidsområde
1. Det dannes klubber/grupper innenfor et naturlig geografisk, praktisk begrenset område som kan bestå av rene bedriftsklubber eller medlemmer 
fra flere bedrifter innen samme avtaleområde. Det kan også opprettes klubber/grupper som dekker flere overenskomstområder.
2. Medlemmer som midlertidig arbeider innenfor en annen klubbs område, kan delta på denne klubbens møter med tale- og forslagsrett. De har 
også stemmerett i saker som ikke vedrører klubben internt.


§ 2 Oppgaver
Klubben har som oppgave:
·       Å arbeide for det formål og etter de retningslinjer og synspunkter som fremgår av Norsk Arbeidsmandsforbunds vedtekter og handlingsprogram.
·       Å søke å organisere alle lønnstakere både i og utenfor klubbens tariffområde.
·       Å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen.
·       Å sørge for at det blir valgt tillitsvalgte etter bestemmelsene i Hovedavtalen.
·       Å holde oversikt over medlemsutviklingen.
·       Å bistå medlemmene eller deres etterlatte vedrørende forsikringer eller andre stønadsordninger knyttet til medlemskapet.
·       Å drive informasjons- og opplysningsarbeid blant medlemmene.
·       Å utføre andre oppdrag som blir gitt av avdelingen, forbundet og LOs lokalorganisasjoner. Og for øvrig ivareta organisasjonens interesser.


§ 3 Årsmøte
1. Årsmøte skal holdes i god tid før avdelingens årsmøte. Det skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Dagsorden skal gå fram av kunngjøringen.
2. Årsmøtet behandler klubbens årsmelding og eventuelt regnskap for det foregående år. Dessuten behandles alle forslag som forelegges av styret. 
Medlemmer som måtte ønske en sak tatt opp på årsmøtet, må sende krav om sakens behandling til styret i så god tid at den kan bli satt opp på 
dagsorden.
3. På årsmøtet har alle frammøtte medlemmer som har sitt medlemskap i orden stemmerett. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med
unntak av de saker som etter forbundets- og avdelingens vedtekter krever annen behandling.
4. Årsmøtet foretar valg av klubbstyre med funksjonstid 2 år. Leder og et styremedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær og øvrige 
styremedlemmer det andre. Årsmøtet foretar også valg til andre tillitsverv som klubben måtte bestemme, blant annet kasserer dersom det er 
behov for det.
5. Årsmøtet velger representanter til avdelingens årsmøte.
6. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av klubbmedlemmene forlanger det. Slike møter innkalles med minst 2 dagers 
varsel.
7. I de tilfellene geografisk spredning, turnusordninger med videre, gjør det vanskelig å samle alle medlemmer på ett møte, kan valg foretas ved 
skriftlig behandling. Det skal da nedsettes en valgkomite. Det må først være anledning til å komme med forslag på kandidater. Når valgene foretas, 
skal alle medlemmer ha lik informasjon om hvem som stiller til valg, og det er bare anledning til å stemme på disse kandidatene. Samme form for 
skriftlig avstemning kan benyttes når det velges tillitsvalgte etter hovedavtalen.
8. Årsmøtet kan behandle innføring, fastsettelse og endring av en eventuell klubbkasse ut over medlemskontingent i henhold til § 19 i forbundets 
vedtekter, samt fastsette retningslinjer for bruk av klubbkassen. Styret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler etter retningslinjer fastsatt på 
årsmøtet. Klubbkasse kan kun vedtas med 2/3 flertall av og for bedriftsklubber. Vedtak skal godkjennes av avdelingen før ikrafttredelse.


§ 4 Styret
1. Klubben ledes av et styre som skal bestå av minst 3 medlemmer.
2. Styret leder klubben i overensstemmelse med gjeldende vedtekter, handlingsprogram og øvrige retningslinjer.
3. Lederen besørger den daglige ledelse av klubben.
4. Nestlederen overtar lederens funksjon i dennes fravær.
5. Sekretæren fører møteprotokoller og besørger korrespondansen, i samråd med lederen. Leder og sekretær er ansvarlig for å holde avdelingen 
orientert om klubbens arbeid.
6. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene, inklusive vararepresentanter, er til stede.
7. Styremedlemmene har møteplikt. Forfall skal meldes i god tid. Uteblir et styremedlem fra 2 møter etter hverandre uten gyldig forfall, kan det 
utelukkes fra styret og vara rykker opp.
8. Styret har ansvaret for å kalle inn til årsmøte og medlemsmøter. Medlemsmøter kalles inn med minst 4 dagers varsel.


§ 5 Økonomi
Avdelingen dekker utgifter til vanlig klubbarbeid. Dette skal forhåndsgodkjennes av avdelingen.


§ 6 Tariffarbeidet
1. Klubben skal utarbeide forslag til endringer i tariffavtalene og sende disse til avdelingen innen de angitte frister.
2. Klubbstyret skal bidra til god deltakelse i uravstemningen og utføre oppgaver gitt av avdelingen.


§ 7 Arbeidsstans
1. Klubben kan ikke på egen hånd gå til plassoppsigelse og arbeidsstans.
2. Ved lovlig arbeidsstans skal klubbstyret være behjelpelig med å organisere streikevakter og ellers etter avdelingens og forbundets vedtekter være 
de streikende til støtte og hjelp. Det er under slike forhold særs viktig å holde avdelingen orientert.


§ 8 Oppløsning av klubb
1. Klubben kan ikke oppløses eller slås sammen med andre klubber/grupper uten avdelingens godkjenning.
2. Om klubben oppløses, tilfaller alltid klubbens aktiva avdelingskassen.


§ 9 Tolking av vedtekter
Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, avgjøres av avdelingsstyret med rett til å anke til forbundsstyret.


§ 10 Supplering av vedtektene
Dette er rammevedtekter som avdelingene kan supplere der de finner det nødvendig. Eventuelle suppleringer må godkjennes av avdelingsstyret.


§ 11 Utelukking av medlemmer
Medlemmer som handler i strid med klubbens, avdelingens, forbundets eller LOs vedtekter, medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt og 
medlemmer som står tilsluttet, eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program, eller formål som er 
beslektet med et slikt program kan utelukkes som medlem.
Utelukking kan vedtas av medlemsmøte med 2/3 flertall, eller klubbstyret med alminnelig flertall. Vedtak om utelukking skal straks innberettes til 
avdelingsstyret til behandling


Del IV Regler for valg av representanter til LOs kongress
LOs sekretariat skal i henhold til LOs vedtekter § 4, punkt 2 fordele det antall representanter med vararepresentanter som velges av forbundene til 
LOs kongress
A. Valg av forbundenes representanter og vararepresentanter til LOs kongress, skal foretas på forbundets ordinære landsmøte som særskilt valg. 
Det skal så langt råd er tas hensyn til at begge kjønn, forskjellige landsdeler, yrkesgrupper og alder blir representert.
B. Landsmøtet kan gi forbundets øverste organ i landsmøteperioden fullmakt til å velge representanter og vararepresentanter. Når valg skjer i 
henhold til fullmakt, kan forbundet ha forutgående nominasjonsprosess etter regler fastsatt av det enkelte forbund.
C. Valgene må være gjennomført så tidlig at sekretariatet får melding fra forbundene om hvem som er valgt, sammen med de nødvendige fullmakter, 
minst 14 dager før kongressen tar til.
D. I spesielle tilfeller kan sekretariatet etter søknad fra vedkommende forbund gjøre unntak fra foranstående bestemmelser.
E. Medlemmer av LOs revisjonsutvalg er valgbare.


Del V Vedtektenes ikrafttreden, opphevelse og forandring.
Disse vedtekter trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.
Vedtektene kan kun endres på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte.
 

Del VI Forbundets forsikringer
Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund har du de følgende kollektive forsikringer dekket gjennom kontingenten.
LO favør innboforsikring
LO favør Grunnforsikring
LO favør Fritidsulykkesforsikring
I tillegg har medlemmene følgende obligatorisk forsikring HELP advokatforsikring.
Etter 75 år er de kollektive forsikringene gratis med unntak av HELP advokatforsikring.
For forsikringene gjelder til de enhver tids gjeldende vilkår.