Streik og lockout 

Noe forenklet framstilt:

Streik er en hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidstakerne og deres fagforeninger. Med andre ord nekter enkelte eller alle fagorganiserte å møte for å utføre arbeid – før visse vilkår er innfridd.

Lockout er også en arbeidsstans, men da motivert av interessene arbeidsgiverne og deres organisasjoner har. I overført betydning «låses dørene» til arbeidsplassen. Arbeidstakerne blir da utestengt fra sitt lønnsarbeid.

Slik forholder du deg dersom det blir streik

Alle som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund, kan bli tatt ut i streik. Her følger noen retningslinjer og råd.

  • De som skal ut i streik ved en eventuell opptrapping, får beskjed om dette fire dager før.
  • Er ditt forbund i streik, har det konsekvenser for deg uansett om du er tatt ut i streik eller ikke.

Streikevakt (Foto: Ane Børrud, Arbeidsmanden)

Til deg som er tatt ut i streik

Dersom du er tatt ut i streik, løses du fra plikten til å arbeide, men skal stå til forbundets disposisjon den tiden du i utgangspunktet skulle ha brukt hos arbeidsgiver. Under streiken er det kun eventuell streikekomite og de tillitsvalgte som har kontakt med arbeidsgiver.

Utbetalingen av lønn stopper. Isteden får du streikebidrag utbetalt fra forbundet ved avdelingen du er medlem av. Den lokale streikeledelsen/avdelingskontoret vil bistå deg med utfylling av skjema for streikebidrag.

Arbeidsgiver kan nekte deg adgang til arbeidsplassen din under streiken. Ferie innvilges ikke mens streiken pågår. Hvis du har påbegynt ferie eller allerede har fått fastsatt ferie, kan du avvikle denne.

Så lenge du er i streik, kan du ikke si opp stillingen din. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet. Når streiken er slutt, plikter du straks å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til stillingen din og få tilbake dine rettigheter. Det er Norsk Arbeidsmandsforbund som gir melding om når arbeidet skal gjenopptas.

Hva gjør jeg som ikke er tatt ut i streik?

Vis gjerne solidaritet med de streikende. Det kan gjøres ved å delta på ulike arrangementer/aktiviteter m.m. Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet – også for deg!

Du som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette ditt vanlige arbeid som før. Streiken skal verken innskrenke eller utvide arbeidsplikten din – du skal verken gjøre mer eller mindre enn du pleier.

Du kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført. Du skal heller ikke gjøre dette på eget initiativ. Dersom streiken trappes opp, er det mulig at også du skal streike. Opptrapping av streiken skjer ved at det fire dager før iverksetting gis beskjed til arbeidsgiver om hvilke virksomheter som berammes, og det omtrentlige antall arbeidstakere som tas ut.

Samtidig får lokal arbeidsgiver overlevert navnelister over hvem som tas ut. Derfor ber vi om at du følger med på streikens utvikling gjennom informasjonen fra tillitsvalgte og på forbundets nettsider, e-post og sms.

Hva er streikebryteri?

Det er forbundets sentrale streikekomité som i det enkelte konkrete tilfellet vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Generelt er det streikebryteri når:

  • Arbeidstakere som er tatt ut i streik likevel utfører sitt arbeid.
  • Når andre, enten i eller utenfor streikerammede arbeidsplasser, utfører arbeid som den streikende ellers ville ha gjort.

Arbeidstakere som er på kurs anses som å utføre ordinær tjeneste så lenge som kurset varer, og kan ikke på grunn av streiken beordres hjem for å gjøre tjeneste. Det er for eksempel ikke akseptabelt å påta seg overtid for å gjøre oppgaver utover det som er normalt i arbeidssituasjonen. Spesielt hvis dette er for å kompensere for arbeid som ikke blir utført som en følge av streiken.

Det er kun den øverste leder av virksomheten som kan utføre den streikendes oppgaver. Ansatte i slike stillinger kan utføre arbeid som de streikende normalt utfører for å avverge skade på liv, helse og materiell, uten at det blir snakk om streikebryteri. Heller ikke avdelingsledere på ulike nivå vil under en streik få innskrenket eller utvidet sin arbeidsplikt, og skal derfor utføre sitt arbeid på ordinær måte.

Ta kontakt med tillitsvalgt/forbundets avdelingskontor dersom du er i tvil.

Hold deg oppdatert

På forbundets nettsider www.arbeidsmandsforbundet.no er det alltid oppdatert informasjon.

Du vil få beskjed fra tillitsvalgte/avdeling om eventuell opptrapping og avblåsing av streiken. Det kan hende at beslutningen om å avslutte streik gjøres på en tid av døgnet da det er vanskelig å gi folk umiddelbar beskjed. Du må derfor også holde deg oppdatert gjennom informasjonen her på vår nettside og via tillitsvalgte.

Noen vanlige spørsmål

– Hva skjer med lønnsutbetalingene under streik?
Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. Arbeidstakeren har imidlertid krav på å få utbetalt opptjent lønn, feriepenger m.v. Istedenfor lønn får den streikende streikebidrag fra egen organisasjon.

– Er jeg forsikret?
NAF har ansvar for forsikringsordninger for medlemmer som er i streik. De streikende skal gis samme dekning som man ville ha hatt i sitt ordinære arbeidsforhold.

– Jeg er sykmeldt, skal jeg streike?
Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes skal du ikke tas ut i streik før friskmelding foreligger. Arbeidsgiver utbetaler lønn så lenge du er sykemeldt. Foreligger det arbeidsuførhet etter at streiken er satt i verk, har du ikke rett til sykepenger så lenge streiken varer, men mottar streikebidrag fra din medlemsorganisasjon.

– Kan jeg avvikle ferie?
Fastsatt og avtalt ferie før den kollektive oppsigelsen foreligger, vil vanligvis kunne avvikles. Feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres. Dersom ferien ikke er fastsatt før plassoppsigelsen, kan du ikke regne med å få avviklet denne så lenge streiken varer.

– Hva skjer hvis jeg er i permisjon?
Medlemmer som er i permisjon ved konfliktstart vil vanligvis ikke bli tatt ut i streik før evt. ved permisjonens slutt. Avtalte permisjoner bortfaller dersom man blir tatt ut i streik.

– Kan jeg avspasere under streiken?
Avspasering som er avtalt før streiken tar til, er i utgangspunktet tapt tid, dersom streik blir iverksatt. For øvrig har ingen av de som omfattes av streiken, rett til avspasering under streiken.

– Hva skjer hvis jeg er på tjenestereiser/kurs?
De arbeidstakere som det er varslet plassfratredelse for og som er på tjenestereise, kurs o.l., har ikke krav på godtgjørelse for kost og/eller husrom og i utgangspunktet heller ikke reisepenger til returreise fra det tidspunkt de er i streik. Det kan inngås avtale mellom sentrale parter om annen ordning. Planlagte reiser/kurs i streikeperioden bortfaller.

– Må jeg levere inn nøkler og adgangskort til arbeidsgiver?
Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende tilbakelevere nøkler som tilhører arbeidsplassen. Tilsvarende gjelder også for annet utstyr mv. som tilhører arbeidsgiver og som er nødvendig for virksomhetens drift.

 Kan jeg oppholde meg på arbeidsplassen under streiken?
En streikende arbeidstaker skal som hovedregel ikke oppholde seg på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan nekte adgang til arbeidsplassen. Foreligger arbeidsgivers samtykke, har streikevakter adgang til arbeidsplassen.

– Kan man melde seg inn i et streikende forbund?
En kollektiv oppsigelse av arbeidsplassene omfatter ikke andre enn de arbeidstakere som var medlemmer av organisasjonen på det tidspunkt oppsigelsen ble meddelt. Uorganiserte kan melde seg inn og eventelt bli omfattet av nytt plassfratredelsesvarsel. Forbundet avgjør spørsmålet om streikebidrag i slike situasjoner.

– Kan jeg melde med ut av forbundet under streik?
Medlemmer som måtte melde seg ut av forbundet i forbindelse med streik, er ikke fri for sine forpliktelser dersom de er tatt ut i streik. Det vil si at de må fortsatt betale kontingent og delta i streiken.

Ikke nøl med å kontakte den lokale streikeledelsen/avdelingskontoret dersom du lurer på noe.

Last ned: Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør