I en tariffbedrift velges det representanter/talspersoner blant de organiserte arbeidstakerne. Disse kalles tillitsvalgte.

De tillitsvalgte er ansattes talsperson, og har blant annet forhandlings- og medbestemmelsesrett på vegne av alle de organiserte arbeidstakerne. De tillitsvalgte har rettigheter og plikter gjennom tariffavtalens bestemmelser og kan forplikte hele arbeidsstokken i saker om lønns- og arbeidsvilkår (for ytterligere informasjon om de tillitsvalgtes rettigheter og plikter se hovedavtalen).